جستجوی canvas


در آخرین قسمت از آموزش کار با Canvas به معرفی چند پراپرتی و متدهای کار با متن می پردازیم. پراپرتی font با این پراپرتی می توان یک فوت به متن اختصاص داد و ورودی های آن به صورت زیر می باشد ( font-style f...

در ادامه آموزش Canvas به مفهوم Gradient خواهیم پرداخت. در Canvas می توان گردینت های مربع ای دایره ای و خطی ایجاد کرد. کار با گردینت ها Gradient متد createLinearGradient() این متد یک گردینت ایجاد می کن...

در این قسمت آموزشی بررسی متدهای حرکت و انتقال از توابع دو بعدی خواهیم پرداخت. متدهای چرخش متد translate() این متد دو مقدار x و y را دریافت می کند. و نقطه شروع رسم شکل بعدی از نقطه x بعلاوه مقدار جدید ...

در ادامه بررسی متدهای رسم اشکال هندسی در این قسمت به بررسی چند متد دیگر خواهیم پرداخت. متد strokeRect() این متد یک مستطیل رسم می کند متد fillRect() متد فوق یک مستطیل تو پر رسم می کند. متد clearRect() ...

بیشتر