متدهای پرکاربرد در برنامه نویسی سی شارپ
1 0

متدهای پرکاربرد در برنامه نویسی سی شارپ


متدهای پرکاربرد در برنامه نویسی سی شارپ

متد ایجاد مسیر با سی شارپ

با استفاده از متد زیر می توانید یک تعداد نام پوشه به صورت آرایه به این متد ارسال کنید و همچنین مشخص کنید که در صورت عدم وجود پوشه در آن مسیر آن را ایجاد کند و در نهایت مسیر کلی را بر می گرداند.

public static string FolderPath(bool check, params string[] folderNames)
  {
    string path = HttpContext.Current.Server.MapPath("~");
    foreach (var folderName in folderNames)
    {
      path += "\\" + folderName;
      if (check)
      {
        if (!Directory.Exists(path))
          Directory.CreateDirectory(path);
      }
    }
    return path;
  }


  public static string FolderPath(this string folderNames, bool check)
  {
    string path = HttpContext.Current.Server.MapPath("~");
    foreach (var folderName in folderNames.Split('\\'))
    {
      path += "\\" + folderName;
      if (check)
      {
        if (!Directory.Exists(path))
          Directory.CreateDirectory(path);
      }
    }
    return path;
  }

متد بررسی فرمت تصویر با سی شارپ

با استفاده از متد زیر می توانید فرمت تصاویر را بررسی کنید. برای این کار کافیست نام تصویر به همراه فرمت آن به ورودی این متد ارسال کنید و بعد از بررسی در صورت وجود فرمت در لیست فرمت های مشخص شده true برای می گرداند و در غیر این صورت False بر می گرداند.

 public static bool IsImageExt(this string fileName)
  {
    var exts = new string[] { ".jpeg", ".jpg", ".png", ".bmp", ".gif", ".tif", ".tiff" };
    string ext = Path.GetExtension(fileName).ToLower();
    return Array.IndexOf(exts, ext) != -1 ? true : false;
  }

متد انتخاب آیتم های انتخاب شده از ListBox با سی شارپ

با استفاده از متد زیر می توانید آیتم های انتخاب شده از یک لیست را پیدا کنید و در یم ListItemCollection قرار دهید.

 public static ListItemCollection GetSelectedItems(this ListBox listBox)
  {
    ListItemCollection items = new ListItemCollection();
    foreach (ListItem item in listBox.Items)
    {
      if (item.Selected)
        items.Add(item);
    }
    return items;
  }

متد ایجاد یک Url برای تصاویر با سی شارپ

با استفاده از متد زیر می توانید یک تصویر را به صورت Extension به این متد بدهید و سپس تصویر دیگر که در صورت عدم وجود تصویر اصلی جایگزین این تصویر شود را مشخص کنید و در نهایت مسیر تصویر را به صورت آرایه ای از پوشه های مشخص کنید و متد فوق مسیر کلی تصویر را بر می گرداند.

 public static string ToUrl(this object picName, string noPicture, params string[] folderNames)
  {
    string path = "../";
    foreach (var folderName in folderNames)
    {
      path += folderName + "/";
    }
    path += (picName == null ? noPicture : picName.ToString());
    return path;
  }

متد تبدیل اعداد انگلیسی به اعداد فارسی با سی شارپ

با استفاده از متد زیر می توانید اعداد انگلیسی را به اعداد فارسی تبدیل کنید

public static string En2Fa(this string str)
  {
    return str.Replace("0", "۰").Replace("1", "۱").Replace("2", "۲").Replace("3", "۳").Replace("4", "۴").Replace("5", "۵").Replace("6", "۶").Replace("7", "۷").Replace("8", "۸").Replace("9", "۹");
  }

متد تبدیل اعداد فارسی به اعداد انگلیسی با سی شارپ

با استفاده از متد زیر می توانید اعداد فارسی را به اعداد انگلیسی تبدیل کنید

public static string Fa2En(this string str)
  {
    return str.Replace("۰", "0").Replace("۱", "1").Replace("۲", "2").Replace("۳", "3").Replace("۴", "4").Replace("۵", "5").Replace("۶", "6").Replace("۷", "7").Replace("۸", "8").Replace("۹", "9");
  }

متد بررسی Unicode بودن یک رشته با سی شارپ

با استفاده از متد زیر می توانید بررسی کنید که یک رشته Unicode است یا نه

public static bool IsUnicode(this string str)
  {
    foreach (char ch in str)
    {
      if ((int)ch > 255)
        return true;
    }
    return false;
  }

متد اصلاح حروف فارسی با سی شارپ

با استفاده از متد زیر می توانید حروف های که در فارسی به صورت عربی نوشته شده اصلاح کنید

 public static string FixPersianChars(this string str)
  {
    return str.Replace("ﮎ", "ک").Replace("ﮏ", "ک").Replace("ﮐ", "ک").Replace("ﮑ", "ک").Replace("ك", "ک").Replace("ي", "ی");
  }

متد بررسی قوی بودن یک کلمه عبور با سی شارپ

با استفاده از متد زیر می توان بررسی کردن که کلمه عبور وارد شده یک کلمه عبور قوی است یا نه

 public static bool IsStrongPassword(this string str)
  {
    bool isStrong = Regex.IsMatch(str, @"[\d]");
    if (isStrong)
      isStrong = Regex.IsMatch(str, @"[a-z]");
    if (isStrong)
      isStrong = Regex.IsMatch(str, @"[A-Z]");
    if (isStrong)
      isStrong = Regex.IsMatch(str, @"[\s~!@#\$%\^&\*\(\)\{\}\|\[\]\\:;'?,.`+=<>\/]");
    if (isStrong)
      isStrong = str.Length > 7;
    return isStrong;
  }

متد بررسی فارسی بودن یک رشته

با استفاده از متد زیر می توانید بررسی کنید که آیا یک رشته شامل حروف فارسی است یا نه

public static bool IsFarsi(this string Str)
  {
    //char[] AllowChr = new char[47] { 'آ', 'ا', 'ب', 'پ', 'ت', 'ث', 'ج', 'چ', 'ح', 'خ', 'د', 'ذ', 'ر', 'ز', 'ژ', 'س', 'ش', 'ص', 'ض', 'ط', 'ظ', 'ع', 'غ', 'ف', 'ق', 'ک', 'گ', 'ل', 'ا', 'ن', 'و', 'ه', 'ی', 'ة', 'ي', 'ؤ', 'إ', 'أ', 'ء', 'ئ', 'ۀ', ' ', 'ك', 'ﮎ', 'ﮏ', 'ﮐ', 'ﮑ' };
    int[] AllowChar = new int[47] { 1590, 1589, 1579, 1602, 1601, 1594, 1593, 1607, 1582, 1581, 1580, 1670, 1662, 1588, 1587, 1740, 1576, 1604, 1575, 1578, 1606, 1605, 1705, 1711, 1592, 1591, 1586, 1585, 1584, 1583, 1574, 1608, 1577, 1610, 1688, 1572, 1573, 1571, 1569, 1570, 1728, 32, 1603, 64398, 64399, 64400, 64401 };
    foreach (char item in Str)
    {
      int ASCII = (int)item;
      if (!(AllowChar.Contains(ASCII)))
      {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }

 

دانلود

نویسنده حسین فتحی
گروه مطلب C#.Net
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۲۰ دی ۱۳۹۵
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران مهمان
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha