آموزش نمایش Gridview به صورت popup در Asp.Net با سی شارپ و ویژوال بیسیک
0 0

آموزش نمایش Gridview به صورت popup در Asp.Net با سی شارپ و ویژوال بیسیک


آموزش نمایش Gridview به صورت popup در Asp.Net با سی شارپ و ویژوال بیسیک

در این پست میخواهیم نحوه  نمایش Gridview به صورت popup در #Asp.net C و   Asp.Net VB را آموزش دهیم.

یکی از روش های بهینه سازی نمایش اطلاعات روی صفحات برای اینکه فضای کمتری و نیاز به صفحات بیشتر باشد روش استفاده از popup است که با جی کوئری پیاده سازی می شود.

امروز میخواهیم چگونگی نمایش اطلاعات پایگاه داده را به این روش آموزش دهیم.

ابتدا یک پروژه از نوع Asp ایجاد میکنیم.

آموزش نمایش Gridview به صورت popup در #Asp.Net C و Asp.Net VB

سپس جدولی برای پایگاه داده به صورت زیر ایجاد میکنیم.

CREATE TABLE [dbo].[Customers] (
  [CustomerId] INT      IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
  [Name]    NVARCHAR (50) NOT NULL,
  [Country]  NVARCHAR (50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY CLUSTERED ([CustomerId] ASC)
);

برای اینکه میخواهیم به دو زبان سی شارپ و ویژوال بیسیک این آموزش را پیاده سازی کنیم پس فرم هایی با زبان سی شارپ و ویژوال ایجاد میکنیم.

برای هردو فرم کد زیر را برای نمایش اطلاعات در گرید ویو را می نویسیم.

<asp:Button ID="btnShowPopup" runat="server" Text="نمایش لیست" />
   <div id="dialog" style="display: none">
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" OnPageIndexChanging="GridView1_PageIndexChanging"
      PageSize="2" AllowPaging="true">
      <Columns>
        <asp:BoundField DataField="CustomerId" HeaderText="کد مشتری" ItemStyle-Width="80" />
        <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="نام مشتری" ItemStyle-Width="150" />
        <asp:BoundField DataField="Country" HeaderText="محل شرکت" ItemStyle-Width="150" />
      </Columns>
    </asp:GridView>
   </div>

سپس یک جدول در پایگاه داده ایجاد میکنیم به صورت زیر.

وارد صفحه کلاینت دو فرم میشویم و فضای نام های زیر را اضافه می کنیم.

سی شارپ :

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

 

ویژوال بیسیک :

Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Configuration

سپس کد زیر را برای اتصال پایگاه داده به پروژه می نویسیم .

سی شارپ :

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!this.IsPostBack)
  {
    this.BindGrid();
  }
}
 
private void BindGrid()
{
  string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
  using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
  {
    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT CustomerId, Name, Country FROM Customers"))
    {
      using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter())
      {
        cmd.Connection = con;
        sda.SelectCommand = cmd;
        using (DataTable dt = new DataTable())
        {
          sda.Fill(dt);
          GridView1.DataSource = dt;
          GridView1.DataBind();
        }
      }
    }
  }
}

 برای ویژوال بیسیک :

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
  If Not Me.IsPostBack Then
    Me.BindGrid()
  End If
End Sub
 
Private Sub BindGrid()
  Dim constr As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("constr").ConnectionString
  Using con As New SqlConnection(constr)
    Using cmd As New SqlCommand("SELECT CustomerId, Name, Country FROM Customers")
      Using sda As New SqlDataAdapter()
        cmd.Connection = con
        sda.SelectCommand = cmd
        Using dt As New DataTable()
          sda.Fill(dt)
          GridView1.DataSource = dt
          GridView1.DataBind()
        End Using
      End Using
    End Using
  End Using
End Sub

سپس در خاصیت OnPageIndexChanging گرید ویو نیاز است تا خاصیت popup را تعریف کنیم برای گرید ویو پس به صورت زیر کدنویسی می کنیم.

سی شارپ :

protected void OnPageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
{
  GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex;
  this.BindGrid();
  ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "Popup", "ShowPopup();", true);
}

برای ویژوال بیسیک :

Protected Sub OnPageIndexChanging(sender As Object, e As GridViewPageEventArgs)
  GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex
  Me.BindGrid()
  ClientScript.RegisterStartupScript(Me.GetType(), "Popup", "ShowPopup();", True)
End Sub

در پایان کار هم کافی است تا کد اسکریپت زیر را به صفحه فرم ها اضافه کنیم .

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script>
<link href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/themes/start/jquery-ui.css"
  rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
  $(function () {
    $("[id*=btnShowPopup]").click(function () {
      ShowPopup();
      return false;
    });
  });
  function ShowPopup() {
    $("#dialog").dialog({
      title: "GridView",
      width: 450,
      buttons: {
        Ok: function () {
          $(this).dialog('close');
        }
      },
      modal: true
    });
  }
</script>

 

نتیجه حاصل شده :

آموزش نمایش Gridview به صورت popup در #Asp.Net C و Asp.Net VB

آموزش نمایش Gridview به صورت popup در #Asp.Net C و Asp.Net VB

دانلود

نویسنده علی بهارلویی
گروه مطلب Asp.Net
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۹ مهر ۱۳۹۴
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران عضو سایت
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha