آموزش اسکرول Scroll کردن گریدویو GridView در فرم سی شارپ C#.Net
0 0

آموزش اسکرول Scroll کردن گریدویو GridView در فرم سی شارپ C#.Net


آموزش اسکرول Scroll کردن گریدویو GridView در فرم سی شارپ C#.Net

 

در این پست میخواهیم Scroll کردن GridView را روی فرم به زبان سی شارپ آموزش دهیم.

درمواقعی که اطلاعات انبوهی داریم روش های مختلفی برای نمایش دادن اطلاعات بروی فرم هست.یکی از این روش ها اسکرول کردن فرم مورد نظر می باشد.امروز چگونگی اسکرول کردن گریدویو را روی فرم آموزش خواهیم داد.

ابتدا یک پروژه روی ویژوال استادیو ایجاد می کنیم و زبان آن را سی شارپ و از نوع فرم انتخاب میکنیم.

آموزش اسکرول Scroll کردن گریدویو GridView در فرم سی شارپ C#.Net

روی پروژه ابتدا یک فرم اضافه و داخل آن یک گریدویو اضافه می کنیم.

آموزش اسکرول Scroll کردن گریدویو GridView در فرم سی شارپ C#.Net

در ادامه یک جدول روی پایگاه به صورت زیر طراحی می کنیم .

آموزش اسکرول Scroll کردن گریدویو GridView در فرم سی شارپ C#.Net

حالا نیاز هست تا گریدویو را متصل به پایگاه و کوئری لازم جهت فراخوانی داده ها و اسکرول شدن را کدنویسی کنیم پس ابتدا از جزئیات گریدویو قسمت SelectionChanged را انتخاب و کد زیر را برای آن قرار می دهیم.

 private void dataGridView1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) 
  { 
    dataGridView1.ClearSelection(); 
  } 

 

در ابتدا صفحه  کلاس های زیر را فراخوانی میکنیم.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data.SqlClient;

حالا پایگاه داده را به پروژه اضافه می نماییم به صورت زیر

   SqlConnection con = new SqlConnection("data source=.;initial catalog=example;integrated security=true;"); 
   DataTable dt = new DataTable(); 
   DataSet ds; 
   BindingSource bi = new BindingSource(); 
   SqlDataAdapter da; 
   int pageIndex = 1; 
   int PageSize = 20; 

حالا کافی است تا دستورات زیر را برای کوئری های فراخوانی داده ها از جدول و اسکرول نمودن گریدویو با اندازه مشخص بر اساس تعداد رکوردها را اضافه کنیم.

پس دو گزینه زیر را ابتدا انتخاب می کنیم از روی جزئیات فرم و سپس کد های آن را می نویسیم.

آموزش اسکرول Scroll کردن گریدویو GridView در فرم سی شارپ C#.Net

آموزش اسکرول Scroll کردن گریدویو GridView در فرم سی شارپ C#.Net

public Form1() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 
 
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      LoadGridView(); 
    } 
 
    private void LoadGridView() 
    { 
      string str = "select * from Table1 where id between "+pageIndex+" and "+PageSize; 
      da = new SqlDataAdapter(str,con); 
      ds = new DataSet(); 
      da.Fill(ds); 
      dt = ds.Tables[0]; 
      bi.DataSource = dt; 
      dataGridView1.DataSource = bi; 
      dataGridView1.ClearSelection(); 
    } 
 
    private int GetDisplayedRowsCount() 
    { 
      int count = dataGridView1.Rows[dataGridView1.FirstDisplayedScrollingRowIndex].Height; 
      count = dataGridView1.Height / count; 
      return count; 
    } 
 
    private void dataGridView1_Scroll(object sender, ScrollEventArgs e) 
    { 
      int display = dataGridView1.Rows.Count - dataGridView1.DisplayedRowCount(false); 
      if (e.Type == ScrollEventType.SmallIncrement || e.Type == ScrollEventType.LargeIncrement) 
      { 
        if (e.NewValue >= dataGridView1.Rows.Count - GetDisplayedRowsCount()) 
        { 
          string str = "select * from Table1 where id between " + ((pageIndex * PageSize) + 1) + " and " + ((pageIndex + 1) * PageSize); 
          da = new SqlDataAdapter(str, con); 
          ds = new DataSet(); 
          da.Fill(ds); 
          dt.Merge(ds.Tables[0]); 
          bi.DataSource = dt; 
          dataGridView1.ClearSelection(); 
          dataGridView1.FirstDisplayedScrollingRowIndex = display; 
          pageIndex++; 
        } 
      } 
    } 

به همین سادگی الان روی فرم خود گریدویو را اسکرول کریم و هراندازه که داده موجود باشد آنها را می توانیم بدون مشکل روی فرم به نمایش بگذاریم.

نتیجه حاصل از کار:

آموزش اسکرول Scroll کردن گریدویو GridView در فرم سی شارپ C#.Net

آموزش اسکرول Scroll کردن گریدویو GridView در فرم سی شارپ C#.Net

دانلود

نویسنده علی بهارلویی
گروه مطلب C#.Net
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران عضو سایت
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha