آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net
0 0

آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net


آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net

در این پست می خواهیم چگونگی اتصال پایگاه داده اکسس و نمایش داده ها بروی صفحات Asp.Net را آموزش دهیم.

یکی از پایگاه داده های کاربردی در زمینه برنامه نویسی پایگاه داده Access است. امروز میخواهیم نحوه ساخت و اتصال این نوع پایگاه داده به وب سایت Asp.net را یادبگیریم.

برای شروع کار ابتدا لازم است تا یک پروژه از نوع Asp ایجاد کنیم. ما این پروژه را از نوع empty و با نام IranGanjAccess ایجاد کردیم.

آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net

در ادامه نیاز به یک صفحه وب فرم داریم . وب فرم مورد نظر را با نام Gridview_demo ایجاد می کنیم.

آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net

حالا برای مراحل پایگاه اکسس یک پایگاه از نوع  Blank مانند تصویر ایجاد و نام آن را IranGanjAccess و مسیر ذخیره سازی آن را مشخص میکنیم.

آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net

 

آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net

سپس یک جدول داخل آن ایجاد و مقادیر زیر را برایش در نظر میگیریم.

آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net

جدول ایجاد شده را به صورت دستی مقداردهی اولیه می کنیم.

آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net

حالا کافی است در قسمت Server Explorer طبق تصویر یک ارتباط به پایگاه ایجاد کنیم و از قسمت change پایگاه داده را از نوع Access انتخاب نماییم.

آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net

در صفحه اضافه کردن کانکشن مسیر ذخیره شده پایگاه را قرار و برای اطمینان از اتصال درست تست کانکشن را انتخاب و درصورت ارتباط صحیح پنجره ها رابسته و به صفحه وب فرم میرویم.

آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net

در وب فرم باید با استفاده از یک GridView اطلاعات جدول پایگاه را واکشی و به نمایش بگذاریم پس کد زیر را برای اتصال GridView به پایگاه می نویسیم.

<asp:GridView ID="GViranganj" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
       DataKeyNames="id" BackColor="White" BorderColor="White"
       BorderStyle="Ridge" BorderWidth="2px" CellPadding="3" CellSpacing="1"
       GridLines="None">
  <columns>
    <asp:templatefield headertext="شناسه">
      <edititemtemplate>
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("id") %>'></asp:TextBox>
      </edititemtemplate>
      <itemtemplate>
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("id") %>'></asp:Label>
      </itemtemplate>
    </asp:templatefield>
    <asp:templatefield headertext="نام">
      <edititemtemplate>
        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Text='<%# Bind("fname") %>'></asp:TextBox>
      </edititemtemplate>
      <itemtemplate>
        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("fname") %>'></asp:Label>
      </itemtemplate>
    </asp:templatefield>
    <asp:templatefield headertext="نام خانوادگی">
      <edititemtemplate>
        <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Text='<%# Bind("lname") %>'></asp:TextBox>
      </edititemtemplate>
      <itemtemplate>
        <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text='<%# Bind("lname") %>'></asp:Label>
      </itemtemplate>
    </asp:templatefield>
    <asp:templatefield headertext="شهر">
      <edititemtemplate>
        <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Text='<%# Bind("city") %>'></asp:TextBox>
      </edititemtemplate>
      <itemtemplate>
        <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text='<%# Bind("city") %>'></asp:Label>
      </itemtemplate>
    </asp:templatefield>
  </columns>
  <footerstyle backcolor="#C6C3C6" forecolor="Black" />
  <headerstyle backcolor="#4A3C8C" font-bold="True" forecolor="#E7E7FF" />
  <pagerstyle backcolor="#C6C3C6" forecolor="Black" horizontalalign="Right" />
  <rowstyle backcolor="#DEDFDE" forecolor="Black" />
  <selectedrowstyle backcolor="#9471DE" font-bold="True" forecolor="White" />
  <sortedascendingcellstyle backcolor="#F1F1F1" />
  <sortedascendingheaderstyle backcolor="#594B9C" />
  <sorteddescendingcellstyle backcolor="#CAC9C9" />
  <sorteddescendingheaderstyle backcolor="#33276A" />
</asp:GridView>

حاصل کد بالا در قسمت دیزاینینگ به صورت زیر می باشد.

آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net

حالا کافی است تا در قسمت کلاینت پایگاه را فراخوانی و کوئری لازم جهت واکشی اطلاعات را بنویسیم.

ابتدا کلاس های زیر را اضافه میکنیم

using System.Data;
using System.Data.OleDb;

و در ادامه یک تابع با نام refreshdata  ایجاد و کد زیر را در آن قرار میدهیم.

public void refreshdata()
  {


   OleDbConnection con = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\ali\Documents\IranGanjDB.accdb");
   OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("select * from tbl_data", con);
   OleDbDataAdapter olda = new OleDbDataAdapter(cmd);
   DataTable dt = new DataTable();
   olda.Fill(dt);


   GViranganj.DataSource = dt;
   GViranganj.DataBind();

  } 

در قسمت Page_Load کافی است تا تابع ایجاد شده بالا را فراخوانی کنیم.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!Page.IsPostBack)
     {
      refreshdata();
     }
  }

و در آخر پس از اجرا گرفتن اطلاعات داخل جدول را می توانیم روی وب سایت خود مشاهده کنیم.

نتیجه حاصل از کار :

آموزش اتصال پایگاه داده Access به صفحات Asp.Net C#.Net

دانلود

نویسنده علی بهارلویی
گروه مطلب Asp.Net
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران عضو سایت
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha