آموزش حذف سطرهای دلخواه GridView در Asp.net
0 0

آموزش حذف سطرهای دلخواه GridView در Asp.net


آموزش حذف سطرهای دلخواه GridView در Asp.net

در این پست قصد داریم تا یادبگیریم چگونه در asp.net مقادیر دلخواهمان را انتخاب و حذف کنیم.

شاید زیاد دیده باشید که در فرم ها یا صفحاتی که روی وب سایت ها موجود است این امکان وجود دارد که هر فیلد یا مقداری که روی یک فرم مثل مثلا مجموع اخباری که توی سایت درج شده در یک فرم به نمایش گذاشته شده و حالا امکانی هم برای حذف هرکدام از این خبرها وجود داره که به انتخاب خود کاربر به راحتی از روی دیتابیس حذف میشود.

امروز در این آموزش چگونه پیاده سازی این کار را در سایت ایران گنج فرا خواهیم گرفت.

ابتدا یک پروژه با نام IRanGanjDeleteRow ایجاد و آن را Empty انتخاب میکنیم.

آموزش حذف سطرهای دلخواه GridView در Asp.net

در ادامه نیاز به یک جدول در پایگاه داریم.به همین منظور داخل یک پایگاه با نام Iranganj_Grid یک جدول برای نمونه آموزشی می سازیم.

این جدول را مثلا برای کد شهرها در نظر میگیریم.

جدولی با نام Tbl_Grid ایجاد و مقادیر زیر را وارد میکنیم.

آموزش حذف سطرهای دلخواه GridView در Asp.net

در ادامه کار نیاز به یک وب فرم داریم.وب فرمی با نام IranGanjGridview به پروژه اضافه می نمایم.

آموزش حذف سطرهای دلخواه GridView در Asp.net

برای این فرم ما یک گریدویو می خواهیم اضافه کنیم و با مقادیر جدول پایگاه مقدار دهی می نماییم.

<asp:GridView Width="100%" runat="server" ID="GVIranganj" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="sql1"
    DataKeyNames="IDCity" BackColor="LightGoldenrodYellow" BorderColor="Tan" BorderWidth="1px" CellPadding="2" ForeColor="Black" GridLines="None">
    <AlternatingRowStyle BackColor="PaleGoldenrod" />
    <Columns>
      <asp:TemplateField HeaderText="شماره سطر">

        <ItemTemplate>
          <asp:Label Text='<%#Bind("IDCity") %>' ID="lblid" runat="server" />
        </ItemTemplate>
      </asp:TemplateField>
      <asp:TemplateField HeaderText="نام شهر">

        <ItemTemplate>
          <asp:Label Text='<%#Bind("NameCity") %>' ID="lblname" runat="server" />
        </ItemTemplate>
      </asp:TemplateField>
      <asp:TemplateField HeaderText="کد شهر">

        <ItemTemplate>
          <asp:Label Text='<%#Bind("CodCity") %>' ID="lblcod" runat="server" />
        </ItemTemplate>
      </asp:TemplateField>
      <asp:TemplateField>

        <ItemTemplate>
          <asp:CheckBox ID="chebox" runat="server" />
        </ItemTemplate>
      </asp:TemplateField>
      <asp:CheckBoxField />
    </Columns>
    <FooterStyle BackColor="Tan" />
    <HeaderStyle BackColor="Tan" Font-Bold="True" />
    <PagerStyle BackColor="PaleGoldenrod" ForeColor="DarkSlateBlue" HorizontalAlign="Center" />
    <SelectedRowStyle BackColor="DarkSlateBlue" ForeColor="GhostWhite" />
    <SortedAscendingCellStyle BackColor="#FAFAE7" />
    <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#DAC09E" />
    <SortedDescendingCellStyle BackColor="#E1DB9C" />
    <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#C2A47B" />
  </asp:GridView>

توضیحات کد بالا:

DataKeyNames="IDCity"

برابر با کلید اصلی یا همان آی دی جدول قرار داده شده.

سه تا آیتم قرار گرفته که با لیبل پر شده و در اصل لیبل ها همان مقادیر جدول هستند.که به صورت bind مقدار دهی شده

یک ایتم هم برای CheckBox در نظر گرفته شده. و یک CheckBoxField که به روش زیر اضافه میشود.

آموزش حذف سطرهای دلخواه GridView در Asp.net

و در آخر برای عملیات حذف یک باتن اضافه میکنیم.

<asp:Button Text="حذف" ID="btndelete" OnClick="btndelete_Click" runat="server" />

در  OnClick باتن حالا می خواهیم دستور حذف براساس هر سطر را کد نویسی کنیم.

قبل از این کار ما نیاز به یک SQlDataSource داریم تا عملیات واکشی اطلاعات و نمایش در گرید را انجام دهد.

<asp:SqlDataSource runat="server" ID="sql1" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Iranganj_GridConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM [Tbl_Grid]" />

حالا سراغ صفحه کلاینت سرور میرویم و در باتن دستور را برای حذف قرار میدهیم.

ابتدا این دو رفرنس را فراخوانی میکنیم

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

دستور اتصال به پایگاه

SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=Iranganj_Grid;Integrated Security=True");

 در قسمت باتن با یک حلقه  foreach کار میکنیم.

protected void btndelete_Click(object sender, EventArgs e)
  {
   foreach (GridViewRow gvrow in GVIranganj.Rows)
   {

    CheckBox chck = gvrow.FindControl("chebox") as CheckBox;
    if (chck.Checked)
    {
      var lbl = gvrow.FindControl("lblid") as Label;
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("delete from Tbl_Grid where IDCity=@IDCity", con);
      cmd.Parameters.AddWithValue("IDCity", int.Parse(lbl.Text));
      con.Open();
      int IDCity = cmd.ExecuteNonQuery();
      con.Close();
      GVIranganj.DataBind();
    }

   }
    
  }

دقت کنید ("FindControl("lblid روی لیبلی است که ایدی را فراخوانی میکند پس براساس همان ای دی مقادیرش را حذف میکند.

خب در آخر هم از برنامه اجرا میگیریم تا دستاورد کار را مشاهده کنیم

همانظور که میبینید در تصویر اول همه مقادیر موجود هستند و در تصویر دوم با انتخاب دلخواه هر سطر آن ها را حذف میکنیم.

 

آموزش حذف سطرهای دلخواه GridView در Asp.net

 

آموزش حذف سطرهای دلخواه GridView در Asp.net

دانلود

نویسنده علی بهارلویی
گروه مطلب Asp.Net
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۵ شهریور ۱۳۹۴
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران عضو سایت
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha