نحوه ایجاد لینک دانلود موقت در Asp.Net
1 0

نحوه ایجاد لینک دانلود موقت در Asp.Net


نحوه ایجاد لینک دانلود موقت در Asp.Net

در این پست قصد داریم تا به طور کامل نحوه ایجاد لینک موقت در Asp.Net را آموزش دهیم.

در این آموزش جهت کار با دیتابیس از Entity Framework استفاده شده و از این به بعد جهت بهبود کیفیت آموزش ها از Entity Framework استفاده خواهیم کرد و شما همچنین می توانید از ADO.Net نیز استفاده کنید.

چرا باید لینک های دانلود را به صورت لینک موقت در بیاریم و همچنین دسترسی به لینک دانلود را برای کاربران خاص در نظر بگیریم؟ به دو دلیل

 1. کاربرانی که فایل رو خریداری کرده اند می توانند لینک دانلود را برای دوستانش ارسال کنند و آنها هم فایل را دانلود کنند. پس برای امینت بیشتر میتوانید فایل را برای هر کاربر لینک منحصر به فرد ایجاد کنید که مدت زمان داشته باشد و بعد از مدت مورد نظر دیگر اعتباری نداشته باشد.
 2. امنیت فایل دانلود به معتبر بودن کاربر ارتباط دارد که این فقط شامل کاربران لاگین نیست بلکه باید کاربر برای آن معتبر باشد. این کار بهتره با دیتابیس صورت گیرد.

ابتدا یک دیتابیس با یک جدول با فلید های زیر در ایجاد کنید.

TemporaryDownloadId : آی دی جدول که به صورت خودکار ایجاد می شود

DownloadTitle : عنوان لینک دانلود را ذخیره می کنیم

Url : یک فیلد از نوع رشته که آدرس واقعی لینک دانلود را ذخیره می کنیم

DownloadToken : یک فیلد از نوع رشته که کد دانلود را ذخیره می کنیم

ExpiryDate : یک فیلد از نوع تاریخ که تاریخ انقضاء دانلود را ذخیره می دارد

Hits : یک فیلد از نوع عددی که  تعداد دفعات دانلود را ذخیره می کنیم

ExpireAfterDownload : یک فیلد از نوع Boolean که بعد از دانلود، لینک دانلود منقضی می شود

Downloaded : یک فیلد از نوع Boolean که فایل دانلود شده یا نه را ذخیره می کنیم

نکته:

برای امنیت بیشتر همچنین می توانید آی دی کاربر را نیز ذخیره کنید.

حال یک صفحه به نام TemporaryUrlGenerator.aspx ایجاد می کنیم و کدهای آن به شکل زیر می باشد.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="TemporaryUrlGenerator.aspx.cs" Inherits="TemporaryUrlGenerator" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <fieldset dir="rtl">
      <legend>خطاهای اتفاق افتاده در سایت</legend>
      <div id="divPageMessage">
        <asp:Literal ID="litPageMessage" runat="server"></asp:Literal>
      </div>
      <div>
        <div>
          <div>
            <label>عنوان دانلود<span class="required">*</span></label>
          </div>
          <div>
            <asp:TextBox ID="txtDownloadTitle" runat="server" MaxLength="100" ValidationGroup="Download" />
            <asp:RequiredFieldValidator ID="rfvFullName" runat="server" ControlToValidate="txtDownloadTitle"
              Display="Dynamic" SetFocusOnError="True" EnableClientScript="True"
              ForeColor="red" Text="*" ValidationGroup="Download" />
          </div>
        </div>
        <div>
          <div>
            <label>آدرس واقعی دانلود<span class="required">*</span></label>
          </div>
          <div>
            <asp:TextBox ID="TxtUrl" runat="server" MaxLength="100" ValidationGroup="Download" />
            <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="TxtUrl"
              Display="Dynamic" SetFocusOnError="True" EnableClientScript="True"
              ForeColor="red" Text="*" ValidationGroup="Download" />
          </div>
        </div>
        <div>
          <div>
            <label>انقضاء بعد از دانلود<span class="required">*</span></label>
          </div>
          <div>
            <asp:CheckBox ID="chkExpireAfterDownload" runat="server" MaxLength="100" ValidationGroup="Download" />
          </div>
        </div>
        <div>
          <div>
            <label>تاریخ انقضا<span class="required">*</span></label>
          </div>
          <div>
            <asp:TextBox ID="txtExpiryDate" runat="server" MaxLength="100" ValidationGroup="Download" TextMode="Date" />
            <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" runat="server" ControlToValidate="txtExpiryDate"
              Display="Dynamic" SetFocusOnError="True" EnableClientScript="True"
              ForeColor="red" Text="*" ValidationGroup="Download" />
          </div>
        </div>
        <br />
        <div>
          <asp:Button ID="btnAdd" runat="server" Text="ثبت" ValidationGroup="Download" OnClick="btnAnswerToIdea_Click" CssClass="link-button green" />
          <asp:HyperLink ID="hyperLinkDownload" runat="server"></asp:HyperLink>
        </div>
      </div>
    </fieldset>
  </form>
</body>
</html>

در کد های بالا یک فرم ایجاد کردیم تا بتوانیم اطلاعات لینک دانلود را در دیتابیس ذخیره کنیم. همچنین ما از یک HyperLink لینک نیز استفاده کردیم که بعد از ثبت اطلاعات در دیتابیس لینک موقتی که ایجاد شده را در این HyperLink نمایش دهیم.

نکته : هنگام ثبت لینک واقعی به صورت زیر وارد کنید

~/downloads/asp.zip

کدهای سی شارپ آن به شکل زیر میباشد.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using Models;

public partial class TemporaryUrlGenerator : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }
  protected void btnAnswerToIdea_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    //ایجاد یک شی از دیتابیس کانتکست
    DataBaseContext oDataBaseContext = null;
    try
    {
      //نیو کرد شی دیتابیس کانتکست
      oDataBaseContext = new DataBaseContext();

      TemporaryDownload oTemporaryDownload = null;

      oTemporaryDownload = new TemporaryDownload();

      oTemporaryDownload.DownloadTitle = txtDownloadTitle.Text.Trim();
      oTemporaryDownload.Url = TxtUrl.Text.Trim();
      oTemporaryDownload.ExpiryDate = Convert.ToDateTime(txtExpiryDate.Text.ToString());
      oTemporaryDownload.ExpireAfterDownload = chkExpireAfterDownload.Checked;
      oTemporaryDownload.DownloadToken = GetDownloadToken(10);
      oTemporaryDownload.Hits = 0;
      oTemporaryDownload.Downloaded = false;

      oDataBaseContext.TemporaryDownloads.Add(oTemporaryDownload);
      oDataBaseContext.SaveChanges();
      litPageMessage.Text = "لینک دانلود ثبت شد";

      hyperLinkDownload.NavigateUrl = string.Format("~/downloads/{0}", oTemporaryDownload.DownloadToken);
      hyperLinkDownload.Text = Page.ResolveClientUrl(hyperLinkDownload.NavigateUrl);


    }
    //در صورت بروز خطا آن را نمایش دهد
    catch (Exception ex)
    {
      litPageMessage.Text = ex.Message;

    }
    //در نهایت اگر دیتابیس کانتکست نال نبود نال می کنیم
    finally
    {
      if (oDataBaseContext != null)
      {
        oDataBaseContext.Dispose();
        oDataBaseContext = null;
      }
    }
  }
  private string GetDownloadToken(int length)
  {
    int intZero = '0';
    int intNine = '9';
    int intA = 'A';
    int intZ = 'Z';
    int intCount = 0;
    int intRandomNumber = 0;
    string strDownloadToken = "";
    Random objRandom = new Random(System.DateTime.Now.Millisecond);
    while (intCount < length)
    {
      intRandomNumber = objRandom.Next(intZero, intZ);
      if (((intRandomNumber >= intZero) &&
       (intRandomNumber <= intNine) ||
       (intRandomNumber >= intA) && (intRandomNumber <= intZ)))
      {
        strDownloadToken = strDownloadToken + (char)intRandomNumber;
        intCount++;
      }
    }
    return strDownloadToken;
  }
}

در کلیک دکمه ثبت، اطلاعات لینک دانلود را در دیتابیس ذخیره می کنیم و همچنین با استفاده از متد GetDownloadToken یک کد 10 کارکتری تولید می کنیم.

نکته:

شما نیز می توانید به جای متد GetDownloadToken که یک کد 10 کارکتری تولید می کند از یک Guid نیز استفاده کنید که یک کد 32 کارکتری تولید می کند.

همچنین احتمال اینکه کد تولید شده تکراری باشد به همین دلیل دیتابیس را چک می کنیم که کد تولید شده تکراری نباشد. در صورتی تکراری بودن یک کد جدید تولید می کنیم.

بعد از ثبت اطلاعات در دیتابیس لینک موقت ایجاده شده را در HyperLink لینک نمایش می دهیم.

زمانی که روی لینک موقت کلیک می کنید به صفحه DownloadFile.aspx می رود حال صفحه DownloadFile.aspx را ایجاد می کنیم.

کدهای صفحه DownloadFile.aspx به صورت زیر می باشد.

<%@ Page Language="C#" %>

<%@ Import Namespace="System.IO" %>
<%@ Import Namespace="Models" %>

<script runat="server">
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    string downloadtoken = Page.RouteData.Values["downloadtoken"].ToString();

    DataBaseContext oDataBaseContext = null;

    try
    {
      //نیو کرد شی دیتابیس کانتکست
      oDataBaseContext = new DataBaseContext();

      var data = from d in oDataBaseContext.TemporaryDownloads
            where d.DownloadToken == downloadtoken
            select d;

      int count = data.Count();
      if (count == 0)
      {
        Response.Redirect("~/DownloadError.aspx");
      }
      else
      {
        TemporaryDownload oTemporaryDownload = data.SingleOrDefault();

        if (oTemporaryDownload.ExpireAfterDownload)
        {
          if (oTemporaryDownload.Downloaded)
          {
            Response.Redirect("~/DownloadError.aspx");
          }
        }

        else
        {
          if (oTemporaryDownload.ExpiryDate < DateTime.Now)
          {
            Response.Redirect("~/DownloadError.aspx");
          }
        }

        string path = Server.MapPath(oTemporaryDownload.Url);

        string strFormatFile = "";
        if (oTemporaryDownload.Url.ToLower().Contains(".zip"))
        {
          strFormatFile = "zip";
        }
        else
        {
          strFormatFile = "rar";
        }

        FileStream fs = File.OpenRead(path);
        byte[] fileData = new byte[fs.Length];
        fs.Read(fileData, 0, (int)fs.Length);
        Response.Clear();
        Response.AddHeader("Content-Type", "application/" + strFormatFile);
        Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline;filename=" + Path.GetFileName(path));
        Response.BinaryWrite(fileData);
        Response.Flush();
        Response.Close();

        if (oTemporaryDownload.ExpireAfterDownload)
        {
          oTemporaryDownload.Downloaded = true;
          oTemporaryDownload.Hits = oTemporaryDownload.Hits + 1;
          oDataBaseContext.SaveChanges();
        }
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
    }
    //در نهایت اگر دیتابیس کانتکست نال نبود نال می کنیم
    finally
    {
      if (oDataBaseContext != null)
      {
        oDataBaseContext.Dispose();
        oDataBaseContext = null;
      }
    }
  }
</script>

ابتدا توسط دستور Page.RouteData.Values کد دانلود را از URL دریافت می کنیم و سپس در دیتابیس چک می کنیم که وجود دارد یا نه در صورت عدم وجود کد دانلود در دیتابیس کاربر را به صفحه DownloadError.aspx هدایت می کنیم در این صفحه کد خاصی نوشته نشده و فقط پیغام لینک دانلود منقضی شده است را نمایش می دهیم.

در صورت وجود کد دانلود در دیتابیس، بررسی می کنیم ExpireAfterDownload در دیتابس true هست یا نه و سپس Downloaded در دیتابیس true است یا نه در صورت صحیح بودن دو شرط کاربر را به صفحه DownloadError.aspx هدایت میکنیم پیغام لینک دانلود منقضی شده است را نمایش می دهیم.

در صورت اجرا نشدن دو شرط قبلی بررسی می کنیم که تاریخ لینک دانلود به اتمام نرسیده باشد در صورت منقضی شدن تاریخ لینک دانلود کاربر را به صفحه DownloadError.aspx هدایت می کنیم.

نکنه:

در اینجا نیز می توانید بر اساس تعداد دانلود نیز بررسی کنید.

سپس در متغییر path آدرس نسبی را به آدرس فیزیکی تبدیل می کنیم. و همچنین ما دو فرمت zip و rar را بررسی کردیم که شما می توانید فرمت های دیگر را نیز بررسی کنید.

و در نهایت در دیتابیس Downloaded را برابر true قرار می دهیم و همچنین به تعداد دانلود یکی اضافه می کنیم.

در آخر در فایل Global.asax نیز کد زیر را اضافه کنید.

void Application_Start(object sender, EventArgs e)
  {
    // Code that runs on application startup
    RouteTable.Routes.MapPageRoute("Downloads", "downloads/{downloadtoken}", "~/DownloadFile.aspx");
  }

دانلود

نویسنده حسین فتحی
گروه مطلب Asp.Net
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۱۲
قیمت کاربران VIP
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.
خرید VIP
امکان خرید از درگاه های بانکی و حساب مجازی

برای دانلود بعد از خرید به همین صفحه برگردید تا لینک های دانلود نمایش داده شود

نظر / سوال

Captcha
نظرات کاربران

 • علی آفرین

  سلام.با زدن دکمه ثبت لینک دانلود ساخته میشه ولی وقتی روی این لینک کلیک میکنم بجای اینکه به صفحه دانلود بره ! به یک صفحه سفید میره و میگه سرور مسیری به این نام را یافت نکرد!منظورش همون فایل درون پوشه دانلودس هست. با اینکه دقیقا مسیر درست است و من فایل زیپمو درونش قرار دادم

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود

   حتما مسیر رو اشتباه دادید. توجه کنید که هنگام دادن مسیر از کاراکتر ~ در اول نام مسیر وارد کنید.

   پاسخ
 • shashasha

  سلام.من vip یک خریدم که این پروژه رو دانلود کنم.ولی چرا دیتابیسش واسه دانلود نیست؟

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود

   دوست عزیز این سورس نیازی به دیتابیس نداره چون از EntityFramework استفاده شده و موقع ای که برنامه را اجرا کنید دیتابیس به صورت خودکار در sql server ایجاد می شود.

   پاسخ
 • amir

  راستش بلد نیستم این راهی که شما گفتید ، براتون امکانش نیست آموزش برای حل مشکل بنده قرار بدید؟

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود به شما کاربر گرامی

   آموزش های EntityFrameWork و Ado.Net به صورت کامل در سایت هستش می تونید از اون ها استفاده کنید
    

   پاسخ
 • amir

  مشکل همینه دیگه دوست عزیز ، وقتی کد اجرا میکنم 2000 تا ایراد میگیره از همون صفحه ، اگر ممکنه همین آموزش با دیتابیس sql و Vs2010 قرار بدید چون من خیلی دنبال این موضوع گشتم تا سایت شمارو پیدا کردم ممنونم

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود به شما کاربر گرامی

   اگه طبق آموزش جلو برید و اوجای که از EntityFrameWork جهت کار با دیتابیس استفاده شده شما از Ado.Net استفاده کنید.

   پاسخ
 • amir

  سلام من vs2010 دارم و کد شمارو تک تک وارد vs2010 خودم کردم و عین کد شما ولی ارور میده و تو فایل دانلودی شما دیتابیس موجود نیست لطفا قرار بدید

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود به شما کاربر گرامی

   دوست عزیز اگر آموزش را دقیق خوانده بودیدگفته شده که در این آموزش جهت کار با دیتابیس از EntityFramework استفاده. یعنی زمانی که برنامه را اجرا کنید دیتابیس به صورت خودکار ایجاد می شود.

   پاسخ
 • amir

  سلام من این فایل دانلود کردم هرکاری میکنم ارور میده و اکثر ارورش string downloadtoken = Page.RouteData.Values["downloadtoken"].ToString(); هستش و فکر میکنم فایلی که برای دانلود گذاشتید بدون مشکل اجرا کنه اما اینطور نبود متاسفانه

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود به شما کاربر گرامی

   سورس هیچ مشکلی ندارد. اگه دیتابیس برنامه رو تو sql وارد کرده باشید و همچنین این سورس تو ویژوال 2013 نوشته شده. بدون مشکل اجرا میشه.

   پاسخ