آموزش استفاده از Date Time Picker Persian در bootstrap 3.3.1
2 0

آموزش استفاده از Date Time Picker Persian در bootstrap 3.3.1


آموزش استفاده از Date Time Picker Persian در bootstrap 3.3.1

در این پست نحوه استفاده از Date Time Picker Persian در bootstrap 3.3.1 را توضیح می دهیم.

در پست های قبلی سورس نمایش تاریخ فارسی با استفاده از jquery را در سایت قرار داده بودیم. امروزه به دلیل افزایش و محبوب تر شدن bootstrap در بین طراحان سایت که به راحتی با استفاده از bootstrap می توان بهترین سایت ها را طراحی کرده که قابلیت نمایش روی موبایل ها را داشته باشد.

برای اینکه تاریخ فارسی در bootstrap داشته باشید برای افرادی که با Asp.Net کار می کنند کافیست کد Install-Package MD.BootstrapPersianDateTimePicker جهت نصب را ویژوال استادیو وارد کنند. و یا می توانید از سایت nuget دانلود کنید.

همچنین سورس کامل این آموزش به همراه آخرین نسخه bootstrap 3.3.1 جهت دانلود قرار داده شده

تصویری از خروجی برنامه 

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa_IR">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Persian DateTime</title>

  <link href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap-theme.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="jquery.Bootstrap-PersianDateTimePicker.css" />

  <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-2.1.1.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/bootstrap/3.3.1/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>

	<style type="text/css">
	body, table {
		font-family: 'Segoe UI', Tahoma;
		font-size: 14px;
	}
	</style>
</head>
<body>
  <div style="margin-top: 50px; clear: both;"></div>

  <div class="container" style="max-width: 500px;">

    <div class="form-group">
      <label class="sr-only" for="exampleInput1">تاریخ و زمان</label>
      <div class="input-group">
        <div class="input-group-addon" data-MdDateTimePicker="true" data-targetselector="#exampleInput1" data-trigger="click" data-enabletimepicker="true">
          <span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span>
        </div>
        <input type="text" class="form-control" id="exampleInput1" placeholder="تاریخ به همراه زمان" />
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      <label class="sr-only" for="exampleInput3">تاریخ</label>
      <div class="input-group">
        <div class="input-group-addon" data-MdDateTimePicker="true" data-trigger="click" data-targetselector="#exampleInput3">
          <span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span>
        </div>
        <input type="text" class="form-control" id="exampleInput3" placeholder="تاریخ" data-MdDateTimePicker="true" data-placement="right" />
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      <input type="text" class="form-control" data-mddatetimepicker="true" value="۱۳۹۳/۱۰/۲۲" data-placement="right" />
    </div>

    <div class="form-group">
      <button class="btn btn-default" data-MdDateTimePicker="true" data-TargetSelector="#input1" data-EnableTimePicker="true" data-Placement="left" data-Trigger="click">انتخاب تاریخ</button>
    </div>

    <div class="form-group">
      <input type="text" class="form-control" id="input1" value="" />
    </div>

    <div style="margin: 20px; clear: both;"></div>

    <div class="form-group">
      <div class="input-group">
        <div class="input-group-addon" data-MdDateTimePicker="true" data-trigger="click" data-targetselector="#fromDate1" data-groupid="group1" data-fromdate="true" data-enabletimepicker="false" data-placement="left">
          <span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span>
        </div>
        <input type="text" class="form-control" id="fromDate1" placeholder="از تاریخ" data-MdDateTimePicker="true" data-trigger="click" data-targetselector="#fromDate1" data-groupid="group1" data-fromdate="true" data-enabletimepicker="false" data-placement="right" />
      </div>

      <div class="input-group">
        <div class="input-group-addon" data-MdDateTimePicker="true" data-trigger="click" data-targetselector="#toDate1" data-groupid="group1" data-todate="true" data-enabletimepicker="true" data-placement="left">
          <span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span>
        </div>
        <input type="text" class="form-control" id="toDate1" placeholder="تا تاریخ" data-MdDateTimePicker="true" data-trigger="click" data-targetselector="#toDate1" data-groupid="group1" data-todate="true" data-enabletimepicker="true" data-placement="right" />
      </div>
    </div>

  </div>

  <script src="calendar.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="jquery.Bootstrap-PersianDateTimePicker.js" type="text/javascript"></script>
</body>
</html>

در کدهای های بالا انواع مثالاهای جهت نمایش پنجره تاریخ نوشته شده

انتخاب تاریخ به همراه زمان

انتخاب تاریخ

انتخاب تاریخ با استفاده از یک دکمه

انتخاب از تاریخ ... تا تاریخ ...

data-DateTimePicker="true" جهت نمایش پنجره انتخاب تاریخ
data-Placement="bottom" محل نمایش پنجره انتخاب تاریخ
data-Trigger="focus" نمایش پنجره انتخاب تاریخ هنگام فکوس
data-EnableTimePicker="true"
data-TargetSelector="#fromDate1" نمایش پنجره انتخاب تاریخ  با انتخاب یک شناسه


انتخاب تاریخ از 1393/10/22 تا 1393/10/23

data-GroupId="group1"
data-ToDate="true"
data-FromDate="true"

کدهای calendar.js

/* MOD -- Modulus function which works for non-integers. */

function mod(a, b) {
  return a - (b * Math.floor(a / b));
}

function jwday(j) {
  return mod(Math.floor((j + 1.5)), 7);
}

var Weekdays = new Array("Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday",
             "Thursday", "Friday", "Saturday");

// LEAP_GREGORIAN -- Is a given year in the Gregorian calendar a leap year ?

function leap_gregorian(year) {
  return ((year % 4) == 0) &&
      (!(((year % 100) == 0) && ((year % 400) != 0)));
}

// GREGORIAN_TO_JD -- Determine Julian day number from Gregorian calendar date

var GREGORIAN_EPOCH = 1721425.5;

function gregorian_to_jd(year, month, day) {
  return (GREGORIAN_EPOCH - 1) +
      (365 * (year - 1)) +
      Math.floor((year - 1) / 4) +
      (-Math.floor((year - 1) / 100)) +
      Math.floor((year - 1) / 400) +
      Math.floor((((367 * month) - 362) / 12) +
      ((month <= 2) ? 0 :
                (leap_gregorian(year) ? -1 : -2)
      ) +
      day);
}

// JD_TO_GREGORIAN -- Calculate Gregorian calendar date from Julian day

function jd_to_gregorian(jd) {
  var wjd, depoch, quadricent, dqc, cent, dcent, quad, dquad,
    yindex, year, yearday, leapadj;

  wjd = Math.floor(jd - 0.5) + 0.5;
  depoch = wjd - GREGORIAN_EPOCH;
  quadricent = Math.floor(depoch / 146097);
  dqc = mod(depoch, 146097);
  cent = Math.floor(dqc / 36524);
  dcent = mod(dqc, 36524);
  quad = Math.floor(dcent / 1461);
  dquad = mod(dcent, 1461);
  yindex = Math.floor(dquad / 365);
  year = (quadricent * 400) + (cent * 100) + (quad * 4) + yindex;
  if (!((cent == 4) || (yindex == 4))) {
    year++;
  }
  yearday = wjd - gregorian_to_jd(year, 1, 1);
  leapadj = ((wjd < gregorian_to_jd(year, 3, 1)) ? 0
                         :
         (leap_gregorian(year) ? 1 : 2)
       );
  var month = Math.floor((((yearday + leapadj) * 12) + 373) / 367);
  var day = (wjd - gregorian_to_jd(year, month, 1)) + 1;

  return new Array(year, month, day);
}

// LEAP_PERSIAN -- Is a given year a leap year in the Persian calendar ?

function leap_persian(year) {
  return ((((((year - ((year > 0) ? 474 : 473)) % 2820) + 474) + 38) * 682) % 2816) < 682;
}

// PERSIAN_TO_JD -- Determine Julian day from Persian date

var PERSIAN_EPOCH = 1948320.5;
var PERSIAN_WEEKDAYS = new Array("دوشنبه", "یکشنبه",
                 "چهارشنبه", "سه شنبه",
                 "شنبه", "جمعه", "پنج شنبه");

function persian_to_jd(year, month, day) {
  var epbase, epyear;
  epbase = year - ((year >= 0) ? 474 : 473);
  epyear = 474 + mod(epbase, 2820);
  return day +
      ((month <= 7) ?
        ((month - 1) * 31) :
        (((month - 1) * 30) + 6)
      ) +
      Math.floor(((epyear * 682) - 110) / 2816) +
      (epyear - 1) * 365 +
      Math.floor(epbase / 2820) * 1029983 +
      (PERSIAN_EPOCH - 1);
}

// JD_TO_PERSIAN -- Calculate Persian date from Julian day

function jd_to_persian(jd) {
  var year, month, day, depoch, cycle, cyear, ycycle,
    aux1, aux2, yday;
  jd = Math.floor(jd) + 0.5;
  depoch = jd - persian_to_jd(475, 1, 1);
  cycle = Math.floor(depoch / 1029983);
  cyear = mod(depoch, 1029983);
  if (cyear == 1029982) {
    ycycle = 2820;
  } else {
    aux1 = Math.floor(cyear / 366);
    aux2 = mod(cyear, 366);
    ycycle = Math.floor(((2134 * aux1) + (2816 * aux2) + 2815) / 1028522) + aux1 + 1;
  }
  year = ycycle + (2820 * cycle) + 474;
  if (year <= 0) {
    year--;
  }
  yday = (jd - persian_to_jd(year, 1, 1)) + 1;
  month = (yday <= 186) ? Math.ceil(yday / 31) : Math.ceil((yday - 6) / 30);
  day = (jd - persian_to_jd(year, month, 1)) + 1;
  return new Array(year, month, day);
}

//تاریخ میلادی برمیگرداند
function calcPersian(year, month, day) {
  var date, j;
  j = persian_to_jd(year, month, day);
  date = jd_to_gregorian(j);
  var weekday = jwday(j);
  return new Array(date[0], date[1], date[2], weekday);
}

// calcGregorian -- Perform calculation starting with a Gregorian date
//تاریخ شمسی را بر می گرداند
function calcGregorian(year, month, day) {
  month--;
  var j, weekday;
  // Update Julian day
  j = gregorian_to_jd(year, month + 1, day) +
      (Math.floor(0 + 60 * (0 + 60 * 0) + 0.5) / 86400.0);
  // Update Persian Calendar
  var perscal = jd_to_persian(j);
  weekday = jwday(j);
  return new Array(perscal[0], perscal[1], perscal[2], weekday);
}

function getTodayGregorian() {
  var t = new Date();
  var today = new Date();
  var y = today.getYear();
  if (y < 1000) {
    y += 1900;
  }
  return new Array(y, today.getMonth() + 1, today.getDate(), t.getDay());
}

function GetTodayCalendarInPersian() {
  var t = new Date();
  var today = getTodayGregorian();
  var persian = calcGregorian(today[0], today[1], today[2]);
  return new Array(persian[0], persian[1], persian[2], t.getDay());
}

کدهای jquery.Bootstrap-PersianDateTimePicker.js

(function ($) {

  var mdDateTimePickerFlagAttributeName = 'data-MdPersianDateTimePicker',
    mdDateTimePickerFlagSelector = '[' + mdDateTimePickerFlagAttributeName + ']',
    mdDateTimeIsShowingAttributeName = 'data-MdPersianDateTimePickerShowing',
    mdSelectedDateTimeAttributeName = 'data-MdPersianDateTimePickerSelectedDateTime',
    mdDateTimePickerWrapperAttributeName = 'data-name=\'Md-PersianDateTimePicker\'',
    mdDateTimePickerWrapperSelector = '[' + mdDateTimePickerWrapperAttributeName + ']',
    isFirstTime = true,
    changeDateTimeEnum = Object.freeze({
      IncreaseMonth: 1,
      DecreaseMonth: 2,
      IncreaseYear: 3,
      DecreaseYear: 4,
      GoToday: 5,
      ClockChanged: 6,
      DayChanged: 7,
      OnEvent: 8,
    });

  var methods = {
    init: function (options) {
      var settings = $.extend(
      {
        Placement: 'bottom',
        Trigger: 'focus',
        EnableTimePicker: true,
        TargetSelector: '',
        GroupId: '',
        ToDate: false,
        FromDate: false,
      }, options);

      if (isFirstTime) {
        bindEvents();
        isFirstTime = false;
      }

      return this.each(function () {
        var $this = $(this);

        $this.attr(mdDateTimePickerFlagAttributeName, '');

        $this.attr('data-trigger', settings.Trigger);
        $this.attr('data-EnableTimePicker', settings.EnableTimePicker);
        if ($.trim(settings.TargetSelector) != '')
          $this.attr('data-TargetSelector', settings.TargetSelector);
        if ($.trim(settings.GroupId) != '')
          $this.attr('data-GroupId', settings.GroupId);
        if (settings.ToDate)
          $this.attr('data-ToDate', settings.ToDate);
        if (settings.FromDate)
          $this.attr('data-FromDate', settings.FromDate);

        var initialDateTimeInJsonFormat = parsePreviousDateTimeValue($this.val()),
          $calendarDivWrapper = createDateTimePickerHtml($this, initialDateTimeInJsonFormat);

        // نمایش تقویم
        $this.popover({
          container: 'body',
          content: $calendarDivWrapper,
          html: true,
          placement: settings.Placement,
          title: 'انتخاب تاریخ',
          trigger: 'manual',
          template: '<div class="popover" role="tooltip"><div class="arrow"></div><h3 class="popover-title" data-name="Md-DateTimePicker-Title"></h3><div class="popover-content" data-name="Md-DateTimePicker-PopoverContent"></div></div>',
        }).on(settings.Trigger, function () {
          hideAll();
          showPopover($this);
          updateDateTimePickerHtml(this, changeDateTimeEnum.OnEvent);
        });
      });
    },
  };

  $.fn.MdPersianDateTimePicker = function (method) {
    if (methods[method]) {
      return methods[method].apply(this, Array.prototype.slice.call(arguments, 1));
    } else if (typeof method === 'object' || !method) {
      return methods.init.apply(this, arguments);
    } else {
      $.error('Method ' + method + ' does not exist in jquery.Bootstrap-PersianDateTimePicker');
      return false;
    }
  };

  function bindEvents() {
    // کلیک روی روزها
    $(document).on('click', '[data-name="day"],[data-name="today"]', function () {
      updateDateTimePickerHtml(this, changeDateTimeEnum.DayChanged);
    });

    // کلیک روی دکمه ماه بعد
    $(document).on('click', '[data-name="Md-PersianDateTimePicker-NextMonth"]', function () {
      updateDateTimePickerHtml(this, changeDateTimeEnum.IncreaseMonth);
    });

    // کلیک روی دکمه ماه قبل
    $(document).on('click', '[data-name="Md-PersianDateTimePicker-PreviousMonth"]', function () {
      updateDateTimePickerHtml(this, changeDateTimeEnum.DecreaseMonth);
    });

    // کلیک روی دکمه سال قبل
    $(document).on('click', '[data-name="Md-PersianDateTimePicker-PreviousYear"]', function () {
      updateDateTimePickerHtml(this, changeDateTimeEnum.DecreaseYear);
    });

    // کلیک روی دکمه سال بعد
    $(document).on('click', '[data-name="Md-PersianDateTimePicker-NextYear"]', function () {
      updateDateTimePickerHtml(this, changeDateTimeEnum.IncreaseYear);
    });

    // تغییر ساعت ، دقیقه و یا ثانیه
    $(document).on('blur', 'input[type="text"][data-name^="Clock"]', function () {
      updateDateTimePickerHtml(this, changeDateTimeEnum.ClockChanged);
    });

    // انتخاب عدد داخل تکس باکس های تایم در هنگام فوکوس روی آنها
    $(document).on('focus', 'input[type="text"][data-name^="Clock"]', function () {
      $(this).select();
    });

    // numeric textbox
    $(document).on('blur', 'input[type="text"][data-name^="Clock"]', function (e) {
      if (e.which != 8 && e.which != 0 && (e.which < 48 || e.which > 57)) return false;
      return false;
    });

    // کلیک روی دکمه امروز
    $(document).on('click', '[data-name="go-today"]', function () {
      updateDateTimePickerHtml(this, changeDateTimeEnum.GoToday);
    });
  }

  // مخفی کردن تقویم با کلیک روی جایی که تقویم نیست
  $('html').on('click', function (e) {
    var $target = $(e.target),
      $parentTarget1 = $target.parents(),// اگر المان کلیک شده دارای تارگت باشد
      $parentTarget2 = $target.parents(mdDateTimePickerFlagSelector), // اگر روی تقویم کلیک شده باشد این متغیر مقدار میگیرد
      regex = new RegExp(mdDateTimePickerFlagAttributeName, 'im'),
      hasFlag = false;

    if ($parentTarget2.length > 0) {
      hasFlag = true;
    }

    // بررسی اتریبیوت ها برای پیدا کردن فلگ دیت پیکر
    // اگر فلگ پیدا شد نشان دهنده این است که تارگت یک دیت پیکر است
    if (!hasFlag)
      $.each(e.target.attributes, function () {
        if (this.specified && regex.test(this.name) && !hasFlag) {
          hasFlag = true;
          return;
        }
      });

    if (!hasFlag && $parentTarget1.length > 0)
      for (var i = 0; i < $parentTarget1.length; i++) {
        $.each($parentTarget1[i].attributes, function () {
          if (this.specified && regex.test(this.name) && !hasFlag) {
            hasFlag = true;
            return;
          }
        });
      }

    // مخفی کردن تقویم در صورتی که خارج از تقویم کلیک شده باشد
    if (!$target.hasClass('popover') && // اگر روی تقویم کلیک نشده بود
      !hasFlag && // اگر فلگ نداشت
      $target.parents('.popover.in').length == 0) // اگر روی تقویم کلیک نشده بود
    {
      hidePopover($(mdDateTimePickerFlagSelector));
    }
  });

  function updateDateTimePickerHtml(senderObject, changeEnum) {
    var $senderObject = $(senderObject),
      $wrapper = $senderObject.parents(mdDateTimePickerWrapperSelector),
      $popoverDescriber = $wrapper.length > 0 ? $('[aria-describedby="' + $wrapper.parents('.popover').attr('id') + '"]') : undefined,
      newDateTimeInJsonFormat = $popoverDescriber != undefined ? JSON.parse($popoverDescriber.attr(mdSelectedDateTimeAttributeName)) : undefined,
      writeDateString = true;

    switch (changeEnum) {
      // ماه بعدی
      case changeDateTimeEnum.IncreaseMonth:
        newDateTimeInJsonFormat.Month = newDateTimeInJsonFormat.Month + 1;
        if (newDateTimeInJsonFormat.Month > 12) {
          newDateTimeInJsonFormat.Month = 1;
          newDateTimeInJsonFormat.Year = newDateTimeInJsonFormat.Year + 1;
        }
        break;

        // ماه قبلی
      case changeDateTimeEnum.DecreaseMonth:
        newDateTimeInJsonFormat.Month = newDateTimeInJsonFormat.Month - 1;
        if (newDateTimeInJsonFormat.Month < 1) {
          newDateTimeInJsonFormat.Month = 12;
          newDateTimeInJsonFormat.Year = newDateTimeInJsonFormat.Year - 1;
        }
        break;

        // سال بعدی
      case changeDateTimeEnum.IncreaseYear:
        newDateTimeInJsonFormat.Year = newDateTimeInJsonFormat.Year + 1;
        break;

        // سال قبلی
      case changeDateTimeEnum.DecreaseYear:
        newDateTimeInJsonFormat.Year = newDateTimeInJsonFormat.Year - 1;
        break;

        // برو به امروز
      case changeDateTimeEnum.GoToday:
        newDateTimeInJsonFormat = parsePreviousDateTimeValue('');
        break;

        // تغییر در ساعت
      case changeDateTimeEnum.ClockChanged:
        newDateTimeInJsonFormat.Hour = $wrapper.find('input[type="text"][data-name="Clock-Hour"]').val();
        newDateTimeInJsonFormat.Minute = $wrapper.find('input[type="text"][data-name="Clock-Minute"]').val();
        newDateTimeInJsonFormat.Second = $wrapper.find('input[type="text"][data-name="Clock-Second"]').val();
        if (newDateTimeInJsonFormat.Hour > 23)
          newDateTimeInJsonFormat.Hour = 0;
        if (newDateTimeInJsonFormat.Minute > 59)
          newDateTimeInJsonFormat.Minute = 0;
        if (newDateTimeInJsonFormat.Second > 59)
          newDateTimeInJsonFormat.Second = 0;
        break;

        // تغییر روز
      case changeDateTimeEnum.DayChanged:
        newDateTimeInJsonFormat.Day = Number(toEnglishNumber($.trim($senderObject.text())));
        hidePopover($popoverDescriber);
        break;

        // هنگامی که رویداد 
        // trigger
        // رخ می دهد
      case changeDateTimeEnum.OnEvent:
        writeDateString = false;
        $popoverDescriber = $senderObject;
        $wrapper = $('#' + $popoverDescriber.attr('aria-describedby')).find(mdDateTimePickerWrapperSelector);
        break;
    }

    $wrapper.replaceWith(createDateTimePickerHtml($popoverDescriber, newDateTimeInJsonFormat, writeDateString));
  }

  function parsePreviousDateTimeValue(persianDateTimeString) {
    //بدست آوردن تاریخ قبلی که در تکست باکس وجود داشته
    var previousDateTime = toEnglishNumber(persianDateTimeString).replace(/\s+/, '-'),
      year,
      month,
      day,
      hour = 0,
      minute = 0,
      second = 0;

    if (previousDateTime != '') {
      year = Number(previousDateTime.match(/\d{2,4}(?=\/\d{1,2}\/)/im));
      month = Number(previousDateTime.match(/\d{1,2}(?=\/\d{1,2})(?!\/\d{1,2}\/)/im));
      day = previousDateTime.match(/(\d{1,2})(-|$)/im);
      day = day != undefined && day.length >= 1 ? Number(day[1]) : 0;
    } else {
      var todayPersianDate = GetTodayCalendarInPersian();
      year = todayPersianDate[0];
      month = todayPersianDate[1];
      day = todayPersianDate[2];
    }

    if (previousDateTime.indexOf(':') > 0) { // بدست آوردن مقادیر ساعت و مقدار دهی آنها
      hour = Number(previousDateTime.match(/\d{1,2}(?=:\d{1,2}:)/im));
      minute = Number(previousDateTime.match(/\d{1,2}(?=:)(?!:\d{1,2}:)/im));
      second = Number(previousDateTime.match(/:(\d+$)/im)[1]);
    }

    return createDateTimeJson(year, month, day, hour, minute, second);
  }
  function parseFromDateToDateValues(fromDateString, toDateString) {
    if ((toDateString == undefined || toDateString == '') &&
      (fromDateString == undefined || fromDateString == '')) return null;

    toDateString = toEnglishNumber(toDateString).replace(/\s+/, '-');
    fromDateString = toEnglishNumber(fromDateString).replace(/\s+/, '-');

    var year, month, day, fromDateNumber = undefined, toDateNumber = undefined;

    if (fromDateString != undefined && fromDateString != '') {
      year = Number(fromDateString.match(/\d{2,4}(?=\/\d{1,2}\/)/im));
      month = Number(fromDateString.match(/\d{1,2}(?=\/\d{1,2})(?!\/\d{1,2}\/)/im));
      day = fromDateString.match(/(\d{1,2})(-|$)/im);
      day = day != undefined && day.length >= 1 ? Number(day[1]) : 0;
      fromDateNumber = convertToNumber(year, month, day);
    }

    if (toDateString != undefined && toDateString != '') {
      year = Number(toDateString.match(/\d{2,4}(?=\/\d{1,2}\/)/im));
      month = Number(toDateString.match(/\d{1,2}(?=\/\d{1,2})(?!\/\d{1,2}\/)/im));
      day = toDateString.match(/(\d{1,2})(-|$)/im);
      day = day != undefined && day.length >= 1 ? Number(day[1]) : 0;
      toDateNumber = convertToNumber(year, month, day);
    }

    return { FromDateNumber: fromDateNumber, ToDateNumber: toDateNumber };
  }

  // تبدیل تاریخ به عدد برای مقایسه
  function convertToNumber(year, month, day) {
    return Number(zeroPad(year) + zeroPad(month) + zeroPad(day));
  }

  function getDateTimeString(dateTimeInJsonFormat, enableTimePicker) {
    var selectedDateTimeString =
            toPersianNumber(zeroPad(dateTimeInJsonFormat.Year)) + '/' +
              toPersianNumber(zeroPad(dateTimeInJsonFormat.Month)) + '/' +
              toPersianNumber(zeroPad(dateTimeInJsonFormat.Day));
    if (enableTimePicker)
      selectedDateTimeString = selectedDateTimeString + ' ' + toPersianNumber(zeroPad(dateTimeInJsonFormat.Hour)) +
        ':' + toPersianNumber(zeroPad(dateTimeInJsonFormat.Minute)) +
        ':' + toPersianNumber(zeroPad(dateTimeInJsonFormat.Second));
    return selectedDateTimeString;
  }

  function createDateTimeJson(year, month, day, hour, minute, second) {
    if (!isNumber(hour)) hour = 0;
    if (!isNumber(minute)) minute = 0;
    if (!isNumber(second)) second = 0;
    return { Year: year, Month: month, Day: day, Hour: hour, Minute: minute, Second: second };
  }

  // درست کردن اچ تی ام ال دیت تایم پیکر
  // مقدار برگشتی تعیین میکند آیا مقدار تاریخ باید به روز شود یا نه
  function createDateTimePickerHtml($popoverDescriber, dateTimeInJsonFormat, writeDateString) {
    var $calendarMainTable = $('<table class="table table-striped" />'),
      $calendarHeader = $('<tr><td colspan="100" style="padding:5px;"><table class="table" data-name="Md-PersianDateTimePicker-HeaderTable"><tr><td><button type="button" class="btn btn-default btn-xs" title="سال بعد" data-name="Md-PersianDateTimePicker-NextYear">&lt;&lt;</button></td><td><button type="button" class="btn btn-default btn-xs" title="ماه بعد" data-name="Md-PersianDateTimePicker-NextMonth">&lt;</button></td><td data-name="Md-PersianDateTimePicker-TitleYear">آبان</td><td data-name="Md-PersianDateTimePicker-TitleMonth">1393</td><td><button type="button" class="btn btn-default btn-xs" title="ماه قبل" data-name="Md-PersianDateTimePicker-PreviousMonth">&gt;</button></td><td><button type="button" class="btn btn-default btn-xs" title="سال قبل" data-name="Md-PersianDateTimePicker-PreviousYear">&gt;&gt;</button></td></tr></table></td></tr><tr data-name="Md-PersianDateTimePicker-WeekDaysNames"><td>ش</td><td>ی</td><td>د</td><td>س</td><td>چ</td><td>پ</td><td class="text-danger">ج</td></tr>'),
      $calendarTimePicker = $('<tr><td colspan="100" style="padding: 2px;"><table class="table" data-name="Md-PersianDateTimePicker-TimePicker"><tr><td><input type="text" class="form-control" data-name="Clock-Hour" maxlength="2" /></td><td>:</td><td><input type="text" class="form-control" data-name="Clock-Minute" maxlength="2" /></td><td>:</td><td><input type="text" class="form-control" data-name="Clock-Second" maxlength="2" /></td></tr></table></td></tr>'),
      $calendarFooter = $('<tr><td colspan="100"><button class="btn btn-default btn-xs" data-name="go-today">امروز</button></td></tr>'),
      $calendarDivWrapper = $('<div ' + mdDateTimePickerWrapperAttributeName + ' />'),
      targetSelector = $popoverDescriber.attr('data-TargetSelector'),
      $target = targetSelector == undefined || targetSelector == '' ? $popoverDescriber : $(targetSelector),
      enableTimePicker = $popoverDescriber.attr('data-EnableTimePicker') == 'true',
      isFromDate = $popoverDescriber.attr('data-FromDate'),
      isToDate = $popoverDescriber.attr('data-ToDate'),
      groupId = $popoverDescriber.attr('data-GroupId'),
      fromDateString = '',
      toDateString = '',
      fromDateToDateJson = undefined;

    // from date, to date
    if (groupId != undefined && groupId != '') {
      if (isFromDate != undefined && isFromDate == 'true') { // $popoverDescriber is `from date`, so we have to find `to date`
        fromDateString = $target.val();
        var $toDatePopoverDescriber = $('[data-GroupId="' + groupId + '"][data-ToDate]'),
          toDateTargetSelector = $toDatePopoverDescriber.attr('data-TargetSelector'),
          $toDateTarget = toDateTargetSelector != undefined && toDateTargetSelector != '' ? $(toDateTargetSelector) : $toDatePopoverDescriber;
        toDateString = $toDateTarget.val();
      }
      else if (isToDate != undefined && isToDate == 'true') { // $popoverDescriber is `to date`, so we have to find `from date`
        toDateString = $target.val();
        var $fromDatePopoverDescriber = $('[data-GroupId="' + groupId + '"][data-FromDate]'),
          fromDateTargetSelector = $fromDatePopoverDescriber.attr('data-TargetSelector'),
          $fromDateTarget = fromDateTargetSelector != undefined && fromDateTargetSelector != '' ? $(fromDateTargetSelector) : $fromDatePopoverDescriber;
        fromDateString = $fromDateTarget.val();
      }
      if (toDateString != '' || fromDateString != '')
        fromDateToDateJson = parseFromDateToDateValues(fromDateString, toDateString);
    }

    // اگر متغیر زیر تعریف نشده بود مقدار داخل تارگت را گرفته و استفاده می کند
    if (dateTimeInJsonFormat == undefined)
      dateTimeInJsonFormat = parsePreviousDateTimeValue($.trim($target.val()));

    //بدست آوردن تاریخ قبلی که در تکست باکس وجود داشته
    if (enableTimePicker) {
      $calendarTimePicker.find('[data-name="Clock-Hour"]').val(zeroPad(dateTimeInJsonFormat.Hour));
      $calendarTimePicker.find('[data-name="Clock-Minute"]').val(zeroPad(dateTimeInJsonFormat.Minute));
      $calendarTimePicker.find('[data-name="Clock-Second"]').val(zeroPad(dateTimeInJsonFormat.Second));
    }

    // درست کردن ماه
    if (dateTimeInJsonFormat.Month > 12) {
      dateTimeInJsonFormat.Month = 1;
      dateTimeInJsonFormat.Year = dateTimeInJsonFormat.Year + 1;
    }

    // اطلاعات ماه جاری
    var numberOfDaysInCurrentMonth = 31;
    if (dateTimeInJsonFormat.Month > 6 && dateTimeInJsonFormat.Month < 12)
      numberOfDaysInCurrentMonth = 30;
    else if (dateTimeInJsonFormat.Month == 12)
      numberOfDaysInCurrentMonth = leap_persian(dateTimeInJsonFormat.Year) ? 30 : 29;

    // اطلاعات ماه قبلی
    var numberOfDaysInPreviousMonth = 31;
    if (dateTimeInJsonFormat.Month - 1 > 6 && dateTimeInJsonFormat.Month - 1 < 12)
      numberOfDaysInPreviousMonth = 30;
    else if (dateTimeInJsonFormat.Month - 1 == 12)
      numberOfDaysInPreviousMonth = leap_persian(dateTimeInJsonFormat.Year - 1) ? 30 : 29;

    // بدست آوردن نام ماه و عدد سال
    // مثال: دی 1393
    var persianMonthName = getPersianMonth(dateTimeInJsonFormat.Month);
    $calendarHeader.find('[data-name="Md-PersianDateTimePicker-TitleMonth"]').html(persianMonthName);
    $calendarHeader.find('[data-name="Md-PersianDateTimePicker-TitleYear"]').html(toPersianNumber(dateTimeInJsonFormat.Year));
    $calendarMainTable.append($calendarHeader);

    var i = 0,
      j = persian_to_jd(dateTimeInJsonFormat.Year, dateTimeInJsonFormat.Month, 01),
      firstWeekDayNumber = jwday(j),
      cellNumber = 0, tdNumber = 0,
      dayOfWeek = '', // نام روز هفته
      $tr = $('<tr />');
    if (firstWeekDayNumber != 6)
      for (i = firstWeekDayNumber; i >= 0; i--) {
        $tr.append($('<td data-name="disabled-day" />').html(toPersianNumber(zeroPad(numberOfDaysInPreviousMonth - i))));
        cellNumber++;
        tdNumber++;
      }

    var persianTodayDateTemp = GetTodayCalendarInPersian(), // تاریخ شمسی امروز
      currentYear = persianTodayDateTemp[0],
      currentMonth = persianTodayDateTemp[1],
      currentDay = persianTodayDateTemp[2];

    for (i = 1; i <= numberOfDaysInCurrentMonth; i++) {

      if (tdNumber == 7) {
        tdNumber = 0;
        $calendarMainTable.append($tr);
        $tr = $('<tr />');
      }

      var dayNumberInString = toPersianNumber(zeroPad(i)),
        currentDateNumber = convertToNumber(dateTimeInJsonFormat.Year, dateTimeInJsonFormat.Month, i),
        $td;

      if (i == currentDay && dateTimeInJsonFormat.Month == currentMonth && dateTimeInJsonFormat.Year == currentYear) { // امروز
        $td = $('<td data-name="today" class="bg-primary" />').html(dayNumberInString);
        dayOfWeek = getPersianWeekDay(tdNumber);
      } else if (i == dateTimeInJsonFormat.Day) { // روز از قبل انتخاب شده
        $td = $('<td data-name="day" class="bg-info" />').html(dayNumberInString);
        dayOfWeek = getPersianWeekDay(tdNumber);
      } else if (tdNumber > 0 && tdNumber % 6 == 0) // روز جمعه
        $td = $('<td data-name="day" class="text-danger" />').html(dayNumberInString);
      else
        $td = $('<td data-name="day" />').html(dayNumberInString);

      // بررسی از تاریخ، تا تاریخ
      if (fromDateToDateJson != undefined &&
      ((isToDate && fromDateToDateJson.FromDateNumber != undefined && currentDateNumber < fromDateToDateJson.FromDateNumber) ||
      (isFromDate && fromDateToDateJson.ToDateNumber != undefined && currentDateNumber > fromDateToDateJson.ToDateNumber))) {
        $td.attr('data-name', 'disabled-day');
      }
      //\\

      $tr.append($td);

      tdNumber++;
      cellNumber++;
    }

    if (cellNumber < 42) {
      for (i = 1; i <= 42 - cellNumber; i++) {
        if (tdNumber == 7) {
          tdNumber = 0;
          $calendarMainTable.append($tr);
          $tr = $('<tr />');
        }
        $tr.append($('<td data-name="disabled-day" />').html(toPersianNumber(zeroPad(i))));
        tdNumber++;
      }
    }

    if (enableTimePicker)
      $calendarMainTable.append($calendarTimePicker);
    $calendarMainTable.append($calendarFooter);
    $calendarDivWrapper.append($calendarMainTable);

    // عوض کردن عنوان popover
    $('[data-name="Md-DateTimePicker-Title"]').html(dayOfWeek + '، ' + toPersianNumber(zeroPad(dateTimeInJsonFormat.Day)) + ' ' + persianMonthName + ' ' + toPersianNumber(zeroPad(dateTimeInJsonFormat.Year)));

    // آیا محتویات تکس باکس باید تغییر کند ؟
    if (writeDateString) {
      if (fromDateToDateJson != undefined) {
        //var previousSelectedDateNumber = convertDateStringToNumber($target.val()); // تاریخی که از قبل در تکس باکس بوده و قبلا انتخاب شده است
        var selectedDateNumber = convertToNumber(dateTimeInJsonFormat.Year, dateTimeInJsonFormat.Month, dateTimeInJsonFormat.Day); // تاریخ انتخاب شده فعلی
        if (!((isToDate && fromDateToDateJson.FromDateNumber != undefined && selectedDateNumber < fromDateToDateJson.FromDateNumber) ||
          (isFromDate && fromDateToDateJson.ToDateNumber != undefined && selectedDateNumber > fromDateToDateJson.ToDateNumber)))
          $target.val(getDateTimeString(dateTimeInJsonFormat, enableTimePicker));
      }
      else
        $target.val(getDateTimeString(dateTimeInJsonFormat, enableTimePicker));
    }

    $popoverDescriber.attr(mdSelectedDateTimeAttributeName, JSON.stringify(dateTimeInJsonFormat));

    return $calendarDivWrapper;
  }

  // مخفی کردن سایر تقویم ها به جز تقویم مورد نظر
  function hideAll() {
    var allMdDateTimePickers = $(mdDateTimePickerFlagSelector);
    allMdDateTimePickers.each(function () {
      hidePopover($(this));
    });
  };

  // نمایش popover
  function showPopover($element) {
    if ($element == undefined || $element.attr(mdDateTimeIsShowingAttributeName) == 'true') return;
    $element.attr(mdDateTimeIsShowingAttributeName, true);
    $element.popover('show');
  };

  // مخفی کردن popover
  function hidePopover($elements) {
    if ($elements == undefined) return;
    $elements.each(function () {
      var $element = $(this);
      if ($element.attr(mdDateTimeIsShowingAttributeName) === 'false') return;
      $element.attr(mdDateTimeIsShowingAttributeName, false);
      $element.popover('hide');
    });
  };

  function zeroPad(nr, base) {
    if (nr == undefined || nr == '') return '00';
    if (base == undefined || base == '') base = '00';
    var len = (String(base).length - String(nr).length) + 1;
    return len > 0 ? new Array(len).join('0') + nr : nr;
  }
  function isNumber(n) {
    return !isNaN(parseFloat(n)) && isFinite(n);
  }
  function toPersianNumber(inputNumber1) {
    /* ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ */
    if (inputNumber1 == undefined) return '';
    var str1 = $.trim(inputNumber1.toString());
    if (str1 == '') return '';
    str1 = str1.replace(/0/g, '۰');
    str1 = str1.replace(/1/g, '۱');
    str1 = str1.replace(/2/g, '۲');
    str1 = str1.replace(/3/g, '۳');
    str1 = str1.replace(/4/g, '۴');
    str1 = str1.replace(/5/g, '۵');
    str1 = str1.replace(/6/g, '۶');
    str1 = str1.replace(/7/g, '۷');
    str1 = str1.replace(/8/g, '۸');
    str1 = str1.replace(/9/g, '۹');
    return str1;
  }
  function toEnglishNumber(inputNumber2) {
    if (inputNumber2 == undefined) return '';
    var str = $.trim(inputNumber2.toString());
    if (str == "") return "";
    str = str.replace(/۰/g, '0');
    str = str.replace(/۱/g, '1');
    str = str.replace(/۲/g, '2');
    str = str.replace(/۳/g, '3');
    str = str.replace(/۴/g, '4');
    str = str.replace(/۵/g, '5');
    str = str.replace(/۶/g, '6');
    str = str.replace(/۷/g, '7');
    str = str.replace(/۸/g, '8');
    str = str.replace(/۹/g, '9');
    return str;
  }
  function getPersianWeekDay(weekDayNumber) {
    switch (weekDayNumber) {
      case 0:
        return "شنبه";

      case 1:
        return "یک شنبه";

      case 2:
        return "دو شنبه";

      case 3:
        return "سه شنبه";

      case 4:
        return "چهار شنبه";

      case 5:
        return "پنج شنبه";

      case 6:
        return "جمعه";

      default:
        return "";
    }
  }
  function getPersianMonth(monthNumber) {
    switch (monthNumber) {
      case 1:
        return "فروردین";
      case 2:
        return "اردیبهشت";
      case 3:
        return "خرداد";
      case 4:
        return "تیر";
      case 5:
        return "مرداد";
      case 6:
        return "شهریور";
      case 7:
        return "مهر";
      case 8:
        return "آبان";
      case 9:
        return "آذر";
      case 10:
        return "دی";
      case 11:
        return "بهمن";
      case 12:
        return "اسفند";
      default:
        return "";
    }
  }

  //////////////////////////////////////////////////////////////
  /// فعال کرن خودکار پلاگین با گذاشتن اتریبیوت روی تگ ها
  //////////////////////////////////////////////////////////////

  $(document).ready(function () {
    var $dateTimePickers = $('[data-MdDateTimePicker="true"]');
    $dateTimePickers.each(function () {
      var $this = $(this),
        trigger = $this.attr('data-trigger'),
        placement = $this.attr('data-Placement'),
        enableTimePicker = $this.attr('data-EnableTimePicker'),
        targetSelector = $this.attr('data-TargetSelector'),
        groupId = $this.attr('data-GroupId'),
        toDate = $this.attr('data-ToDate'),
        fromDate = $this.attr('data-FromDate');
      if (!$this.is(':input') && $this.css('cursor') == 'auto')
        $this.css({ cursor: 'pointer' });
      $this.MdPersianDateTimePicker({
        Placement: placement,
        Trigger: trigger,
        EnableTimePicker: enableTimePicker != undefined ? enableTimePicker : false,
        TargetSelector: targetSelector != undefined ? targetSelector : '',
        GroupId: groupId != undefined ? groupId : '',
        ToDate: toDate != undefined ? toDate : '',
        FromDate: fromDate != undefined ? fromDate : '',
      });
    });
  });

})(jQuery);

 

دانلود

نویسنده حسین فتحی
گروه مطلب Bootstrap
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۲۲ دی ۱۳۹۳
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۳۹
قیمت کاربران عضو سایت
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha
نظرات کاربران

 • حسین

  اختلاف دو تاریخ رو چطور به روز بدست بیاریم

  پاسخ
 • محمد

  چطور میشه کاری کنیم با کلیک روی خود تکست فیلد تقویم را نشان بدهد و نیازی به دکمه کنارش نباشه ؟

  پاسخ
 • محمد

  با سلام و خسته نباشید من میخواستم وقتی ازین تقویم دارم استفاده می کنم وقتی به صفحه که لود میشه به طور پیشفرض تاریخ روز در باکس زده شده باشه. ممنون میشم در این رابطه راهنمایی بفرمایید. ممنون از شما.

  پاسخ
  • حسین فتحی

   سلام

   تاریخ روز رو از سیستم دریافت کنید و در تک باکس نمایش دهید

   پاسخ
 • saeed

  با سلام چطور می توانم از این دیتاپیکر در php استفاده کنم

  پاسخ
  • حسین فتحی

   سلام

   کدهای html هستش فقط هر جا نیاز دارید اضافه کنید

   پاسخ
 • محمد

  باسلام ولی من وقتی از این کد در یک مسترپیج استفاده می کنم همه چیز درست هست و لی وقتی روی تاریخ مورد نظر کلیک می کنم مقدار آن تاریخ در تکس باکس مربوطه قرار نمی گیرد.

  پاسخ
  • حسین فتحی

   سلام

   لینک اسکریپت های تاریخ رو بعد از همه لینک های دیگر قرار دهید

   پاسخ
 • حمیدرضا

  سلام خسته نباشید . من میخوام فرمت unix شروع روز انتخاب شده رو داشته باشم در altField منظور ساعت : 00:00:00 روز انتخابی رو آیا این امکان وجود داره ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید تشکر

  پاسخ
 • shirinmonzavi

  با سلام میخواستم بعد از اینکه تاریخ انتخاب شود به جای اعداد فارسی اعداد انگلیسی بیاندازد با تشکر

  پاسخ
  • حسین فتحی

   سلام

   در کدهای مربوط به تقویم فارسی می تونید با تغییر اعداد فارسی به انگلیسی این کار رو انجام بدبد. کدها به متن مطالب هم اضافه شد

   پاسخ
   • شیرین

    ممنون

    پاسخ
    • حسین فتحی

     موفق باشید

     پاسخ
 • علی مظفر ی

  من میخوام تاریخ امروز رو تو صفحه اصلی به طور اینلاین بزارم که و با لود شدن صفحه نمایش داده بشه. ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایین!

  پاسخ
  • حسین فتحی

   سلام

   زمانی که تقویم نمایش داده میشه با کلیک روی دکمه امروز تاریخ امروز رو نمالیش در صفحه نمایش میده می تونید هنگام لود شدن صفحه تابع فوق رو فراخوانی کنید.

   پاسخ
 • سید مسعود طایفی

  خیلی عالی بود سپاس

  پاسخ
 • sina

  سلام... خیلی ممنون چطوری میشه از تقویم به صورت inline استفاده کرد؟ یعنی به صورت کلیک روی input نباشه و همیشه تقویم نمایش داده بشه و بعد به صورت ajax با کلیک بر روی یک تاریخ بشه عمل خاصی انجام داد؟ و اینکه آپشن های دیگه این پلاگین چه مواردی هستش؟ چطوری میشه به لیست data های دیگه دست پیدا کرد؟ ممنون میشم اگه پاسخی به این موارد بدین

  پاسخ
  • مدیر

   سلام

   در مورد سوال انواع نمایش تقویم توضیح داده شده و در سورس هم تمام موارد نوشته شده. برای این که بتونید با کلیک بروی یک تاریخ اتفاق خاصی مانند خواندن اطلاعات از سرور، باید از jquery استفاده کنید مثلا با کلیک روی یک تاریخ، تاریخ را در یک input مخفی نمایش دهد سپس توسط jquery هنگامی که تغییری در input اتفاده عملی خاصی که مد نظر دارید را انجام دهید

   پاسخ
 • حجت

  ممنون بابت زحماتتون

  این تقویم با validation خود mvc مشکل داره زمانی که بدون validation استفاده می کنیم مشکلی نداره ولی زمانی که استفاده می کنیم دچار مشکل میشه

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود

   برای نمایش تقوم در MVC به این آموزش رو مطاله کنید.

   پاسخ
 • بهزاد

  سلام در زمان کلیک بر روی تاریخ مورد نظر این پیغام رو میذه TypeError: newDateTimeInJsonFormat is undefined لظفا راهنمایی کنید با تشکر

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود

   معنی خطا اینکه شما نوع فرمت تاریخ رو مشخص نکردید.

   پاسخ
   • بهزاد

    فرم من با ajax لود میشه ، بار اول درست کار میکنه ولی پس از پست بک اررور میده

    پاسخ
    • مدیر

     با سلام و درود

     برنامه رو خط به خط اجرا کنید ببینید مشکل کجاست. این کد به بدون نیاز به اتصال به سرور هم کارمیکنه. و ممکن است هنگام پست بک شدن کدهای اجرا شد شما اختلال ایجاد کندو و همجنین لینک های جی کئوری و جاوااسکریپت رو قبل از تگ بسته بادی قرار دهید.

     پاسخ
  • amir

   احتمالا شمافایلهای این آموزشو تو قالب بوت استرپ که از قبل داشتی استفاده کردی و فایل bootstrap.min.js or bootstrap.js شما قدیمی هست با فایل bootstrap.js همین آموزش جایگزین کن درست میشه . منم هم همین مشکلو داشتم درست شد

   پاسخ
 • علیرضا

  سلام من این تقویم رو با ajax استفاده کردم ولی جواب نمیده لطفا راهنمایی کنید باتشکر

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود

   در این آموزش از ajax استفاده نشده. چه قسمتی را با ajax ارسال می کنید؟

   پاسخ
   • علیرضا

    با ajax پارشال ویو به صفحه اصلی ریترن میکنم که کنترل تقویم داخل پارشال ویوی من میباشد.

    پاسخ
    • مدیر

     با سلام و درود

     این موارد مربط به mvc هستش. در آموزش های mvc نحوه نمایش تقویم در mvc را مطالعه کنید.

     پاسخ
 • masoumeh

  سلام من ميخام دو روز بعد از روز جاري تا ده روز بعد از آن فعال باشه و بقيه روزا غير فعال باشن و امكان انتخابشون نباشه لطفا راهنماييم كنين

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود

   برای این کار باید تغییراتی در کد اعمال کنید که در چند خط قابل توضیح نیست.

   پاسخ
 • سمیرا

  من میخوام در asp.net از این کامپوننت استفاده کنم اگه میشه راهنماییم کنید

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود

   طبق مثال گفته شده انجام دهید

   پاسخ
 • مهدی

  کد رو گرفتم. ولی توی masterPage که گذاشتم . کار نمیکنه

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود به شما کاربر گرامی

   این ممکنه از استایل های سایت شما باشه ترتیب قرار گرفتن لینک های css و javascript رو بررسی کنید.

   پاسخ
 • مهدی

  این کار هم انجام دادم. ولی متاسفانه کار نکرد.. اگر امکان داره که تیم ویو ور بزنم و چک کنید با توی ایمیل بهم پیام بدید سپاس بزرگوار

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود به شما کاربر گرامی

   اگه کدی که برای دانلود قرار دادیم رو اجرا کنید حتما خروجی که در تصویر قرار داده شده رو مشاهده میکنید.

   پاسخ
 • مهدی

  سلام.

  من دقیقا از همین کد ها استفاده کردم. ولی css ها و js ها رو توی masterPage استفاده کردم. ولی کار نمیکنه.. ممنون میشم راهنماییم کنید سپاس

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود به شما کاربر گرامی

   یک سری لینک های که قرار داده شده از اینترنت میخونه موقعی که به اینترنت وصل باشید کار میکنه. در صورتی که میخواهید بدون اینترنت هم کار کنه باید این رفرنس ها رو از اینترنت دانلود کنید.

   پاسخ