کار با تاریخ در سی شارپ
0 0

کار با تاریخ در سی شارپ


کار با تاریخ در سی شارپ

در این پست سورس انواع تبدیلات کار با تاریخ در سی شارپ قرار داده شده است

هنگام گرفتن فیلد تاریخ تولد از نوع date در دیتابس  یک مشکل اساسی هنگام ثبت تاریخ تولد وجود دارد که اگر تاریخ تولد را به شمسی وارد کنید چون نوع فیلد را date در نظر گرفته اید به دلیل داشتن اختلاف در روزهای ماه در تاریخ میلادی با شمسی امکان ثبت تاریخ تولد وجود ندارد.

روش اول این است که نوع تاریخ تولد را در دیتابیس از نوع varchar در نظر بگیرید که با این کار مشکل حل می شود ولی یک مشکل اساسی دیگر به وجود می آید که دیگر امکان کار با تاریخ وجود ندارد.

روش بهتر این است که تاریخ را از نوع date در نظر بگیرید هنگام ثبت در دیتابیس تاریخ شمسی را به میلادی تبدیل کنید و همچنین هنگام نمایش به کاربر بعلکس.

انواع تبدیلات تاریخ در سی شارپ

در زیر انوع تیدیلات جهت کار کردن با تاریخ در سی شارپ قرار داده شده که با استفاده از این کدها دیگر نیازی به کدهای دیگر ندارید

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در سی شارپ

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی در سی شارپ

تبدیل عدد به حروف فارسی

و...

کد زیر یک کلاس می باشد که می توانید به برنامه خود اضافه کنید. و سپس یک شی از آن ایجاد کنید و سپس متد مورد نیاز را صد بزنید

MftooxCalendar oMftooxCalendar=new MftooxCalendar();
oMftooxCalendar.MiladiToShamsi(Convert.ToDateTime("1989/7/15"));

مثلا در کد بالا تاریخ میلادی را به تاریخ شمسی تبدیل می کند

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Globalization;

namespace TMS.Class
{


  public partial class MaftooxCalendar
  {
    /// <summary>
    /// برای کار کردن با تقویم هجری شمسی
    /// </summary>
    public partial class MaftooxPersianCalendar
    {
      public struct PDate
      {
        public int year;
        public int month;
        public int day;
      }
      /// <summary>
      /// برای کار کردن با تاریخ فارسی
      /// </summary>
      public class DateWork
      {
        #region ..:: Variable Private

        private DateTime DateMe = new DateTime();        #endregion

        #region ..:: Upate


        /// <summary>
        /// تنظیم نمودن اطلاعات
        /// </summary>
        /// <returns></returns>   

        public void Upate()
        {
          DateMe = DateTime.Now;

        }
        /// <summary>
        /// تنظیم نمودن اطلاعات
        /// </summary>
        /// <param name="DateSet">DateTime.Now</param>
        public void Upate(DateTime DateSet)
        {
          DateMe = DateSet;

        }

        #endregion

        #region ..:: Day Work
        /// <summary>
        /// بدست اوردن  روز شمسی
        /// </summary>
        /// <returns></returns>   

        public int GetNumberDayInMonth()
        {
          int Res;
          try
          {
            PersianCalendar DateFme = new PersianCalendar();
            Res = DateFme.GetDayOfMonth(DateTime.Now);
          }
          catch
          {
            Res = 0;
          }
          return Res;
        }
        /// <summary>
        /// بدست اوردن نام روز شمسی
        /// </summary>
        /// <returns></returns>   
        public string GetNameDayInMonth()
        {

          string Resme = "";
          string Res;
          PersianCalendar DateFme = new PersianCalendar();
          Res = DateFme.GetDayOfWeek(DateTime.Now).ToString();
          switch (Res)
          {
            case "Saturday":
              {
                Resme = "شنبه";
                break;
              }
            case "Sunday":
              {
                Resme = "یکشبه";
                break;
              }
            case "Monday":
              {
                Resme = "دو شنبه";
                break;
              }
            case "Tuesday":
              {
                Resme = "سه شبه";
                break;
              }
            case "Wednesday":
              {
                Resme = "چهار شنبه";
                break;
              }
            case "Thursday":
              {
                Resme = "پنج شنبه";
                break;
              }
            case "Friday":
              {
                Resme = "جمعه";
                break;
              }
          }
          return Resme;
        }

        #endregion

        #region ..:: Month Work

        /// <summary>
        /// بدست اوردن نام ماه شمسی
        /// </summary>
        /// <returns></returns>   
        public string GetNameMonth()
        {

          string Resme = "";
          string Res;
          PersianCalendar DateFme = new PersianCalendar();
          Res = DateFme.GetMonth(DateTime.Now).ToString();
          switch (Res)
          {
            case "1":
              {
                Resme = "فروردین";
                break;
              }
            case "2":
              {
                Resme = "اردیبهشت";
                break;
              }
            case "3":
              {
                Resme = "خرداد";
                break;
              }
            case "4":
              {
                Resme = "تیر";
                break;
              }
            case "5":
              {
                Resme = "مرداد";
                break;
              }
            case "6":
              {
                Resme = "شهریور";
                break;
              }

            case "7":
              {
                Resme = "مهر";
                break;
              }
            case "8":
              {
                Resme = "ابان";
                break;
              }
            case "9":
              {
                Resme = "اذر";
                break;
              }


            case "10":
              {
                Resme = "دی";
                break;
              }
            case "11":
              {
                Resme = "بهمن";
                break;
              }
            case "12":
              {
                Resme = "اسفند";
                break;
              }          }
          return Resme;


        }
        /// <summary>
        /// بدست اوردن ماه شمسی
        /// </summary>
        /// <returns></returns>     
        public int GetNumberMonth()
        {
          string Res;
          PersianCalendar DateFme = new PersianCalendar();
          Res = DateFme.GetMonth(DateMe).ToString();
          return Convert.ToInt32(Res);
        }

        #endregion

        #region ..:: Years Work
        /// <summary>
        /// بدست اوردن سال شمسی
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public int GetNumberYear()
        {
          string Res;
          PersianCalendar DateFme = new PersianCalendar();
          Res = DateFme.GetYear(DateTime.Now).ToString();
          return Convert.ToInt32(Res);
        }


        #endregion

        /// <summary>
        /// ایا این سال کبیسه است یا نه
        /// </summary>
        /// <returns>Boolean</returns>
        public Boolean Kabiseh()
        {
          Boolean Flag;
          int Year = Convert.ToInt32(GetNumberYear());


          if (((Year - 3) % 4) == 0)
          {
            Flag = true;
          }
          else
          {
            Flag = false;
          }


          return Flag;
        }        public DateTime Shamsi2Miladi(string date1)
        {
          try
          {
            int year = int.Parse(date1.Substring(0, 4));
            int month = int.Parse(date1.Substring(5, 2));
            int day = int.Parse(date1.Substring(8, 2));
            PersianCalendar p = new PersianCalendar();
            return p.ToDateTime(year, month, day, 0, 0, 0, 0);
          }
          catch
          {
            return DateTime.Now;
          }
        }        public string Miladi2Shamsi(DateTime date1)
        {
          PersianCalendar pc = new PersianCalendar();
          StringBuilder sb = new StringBuilder();
          sb.Append(pc.GetYear(date1).ToString("0000"));
          sb.Append("/");
          sb.Append(pc.GetMonth(date1).ToString("00"));
          sb.Append("/");
          sb.Append(pc.GetDayOfMonth(date1).ToString("00"));
          return sb.ToString();
        }

        /*
        /// <summary>
        /// تبدیل تاریخ شمسی به میلادی 
        /// </summary>
        /// <param name="Input"> (02/01/1388 )تاریخ شمسی </param>           
        public DateTime ShamsiTomiladi(string Input)
        {
          PersianCalendar Pe = new PersianCalendar();


          int year = Convert.ToInt32(Input.Substring(6, 4));
          int Month = Convert.ToInt32(Input.Substring(3, 2));
          int Day = Convert.ToInt32(Input.Substring(0, 2));
          return Pe.ToDateTime(year, Month, Day, 10, 20, 21, 21);

        }


        /// <summary>
        /// تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
        /// </summary>
        /// <param name="Input">تاریخ انگلیسی (DateTime .Now ) </param>       
        public String MiliadiToshamsi(DateTime Input)
        {
          PersianCalendar Pe = new PersianCalendar();

          string s = Pe.GetDayOfMonth(Input).ToString() + "/" + Pe.GetMonth(Input).ToString() + "/" + Pe.GetYear(Input).ToString();


          return s;

        }

        */

        /// <summary>
        /// کم کردن تاریخ ها از یکدیگر
        /// </summary>
        /// <param name="pdate1"> 1386/12/22</param>
        /// <param name="pdate2"> 1386/12/22</param>
        /// <returns></returns>
        public PDate SubDate(string pdate1, string pdate2)
        {
          PersianCalendar pc = new PersianCalendar();
          DateTime d1, d2;
          TimeSpan ts = new TimeSpan();

          PDate pd1;
          PDate pd2;
          PDate pdout;
          pd1.year = int.Parse(pdate1.Substring(0, 4));//1386/12/22
          pd1.month = int.Parse(pdate1.Substring(5, 2));
          pd1.day = int.Parse(pdate1.Substring(8, 2));
          pd2.year = int.Parse(pdate2.Substring(0, 4));
          pd2.month = int.Parse(pdate2.Substring(5, 2));
          pd2.day = int.Parse(pdate2.Substring(8, 2));
          d1 = pc.ToDateTime(pd1.year, pd1.month, pd1.day, 0, 0, 0, 0, 0);
          d2 = pc.ToDateTime(pd2.year, pd2.month, pd2.day, 0, 0, 0, 0, 0);

          ts = d1 - d2;
          pdout.year = d1.Year - d2.Year;
          pdout.month = pdout.year * 12 + (d1.Month - d2.Month);
          pdout.day = ts.Days;
          return pdout;

        }


      }

      /// <summary>
      /// برای کار کردن با زمان فارسی
      /// </summary>
      public class TimeWork
      {
        #region ..:: Variable Private

        private DateTime DateMe = new DateTime();        #endregion

        #region ..:: Upate

        public void Upate()
        {
          DateMe = DateTime.Now;

        }

        public void Upate(DateTime DateSet)
        {
          DateMe = DateSet;

        }

        #endregion


        #region ..:: events

        public int GetNumberHour()
        {
          int Res;
          try
          {

            PersianCalendar DateFme = new PersianCalendar();

            Res = DateFme.GetHour(DateMe);


          }
          catch
          {
            Res = 0;
          }


          return Res;


        }

        public int GetNumberMinute()
        {
          int Res;
          try
          {

            PersianCalendar DateFme = new PersianCalendar();

            Res = DateFme.GetMinute(DateMe);


          }
          catch
          {
            Res = 0;
          }


          return Res;


        }

        public int GetNumberSecond()
        {
          int Res;
          try
          {

            PersianCalendar DateFme = new PersianCalendar();

            Res = DateFme.GetSecond(DateMe);


          }
          catch
          {
            Res = 0;
          }


          return Res;


        }

        public DateTime GetFullTime()
        {


          DateTime Res = new DateTime();

          try
          {
            Res = DateTime.Now;
            Res = Convert.ToDateTime(Convert.ToString(GetNumberHour()) + ":" + Convert.ToString(GetNumberMinute()) + ":" + Convert.ToString(GetNumberSecond()));

          }
          catch
          {

          }


          return Res;


        }

        public Boolean IsAm()
        {
          Boolean Flag = false;
          int f = -1;

          string St = Convert.ToString(DateTime.Now);
          try
          {
            f = St.IndexOf("am");
            if (f != -1)
            { Flag = true; }
            else
            { Flag = false; }
          }
          catch
          {

          }
          return Flag;

        }


        public Boolean IsPm()
        {
          Boolean Flag = false;
          int f = -1;

          string St = Convert.ToString(DateTime.Now);
          try
          {
            f = St.IndexOf("pm");
            if (f != -1)
            { Flag = true; }
            else
            { Flag = false; }
          }
          catch
          {

          }
          return Flag;

        }

        public Boolean IsFarsiAm()
        {
          Boolean Flag = false;
          int f = -1;

          string St = Convert.ToString(DateTime.Now);
          try
          {
            f = St.IndexOf("ق.ظ");
            if (f != -1)
            { Flag = true; }
            else
            { Flag = false; }
          }
          catch
          {

          }
          return Flag;

        }


        public Boolean IsFarsiPm()
        {
          Boolean Flag = false;
          int f = -1;

          string St = Convert.ToString(DateTime.Now);
          try
          {
            f = St.IndexOf("ب.ظ");
            if (f != -1)
            { Flag = true; }
            else
            { Flag = false; }
          }
          catch
          {

          }
          return Flag;

        }

        #endregion

      }

    }

    /// <summary>
    /// برای کار کردن با تقویم هجری قمری
    /// </summary>
    public partial class MaftooxArabicCalendar
    {
      public struct PDate
      {
        public int year;
        public int month;
        public int day;
      }
      /// <summary>
      /// برای کار کردن با تاریخ هجری قمری
      /// </summary>
      public class DateWork
      {
        #region ..:: Variable Private

        private DateTime DateMe = new DateTime();        #endregion

        #region ..:: Upate


        /// <summary>
        /// تنظیم نمودن اطلاعات
        /// </summary>
        /// <returns></returns>   

        public void Upate()
        {
          DateMe = DateTime.Now;

        }
        /// <summary>
        /// تنظیم نمودن اطلاعات
        /// </summary>
        /// <param name="DateSet">DateTime.Now</param>
        public void Upate(DateTime DateSet)
        {
          DateMe = DateSet;

        }

        #endregion

        #region ..:: Day Work
        /// <summary>
        /// بدست اوردن  روز هجری
        /// </summary>
        /// <returns></returns>   

        public int GetNumberDayInMonth()
        {
          int Res;
          try
          {
            HijriCalendar DateFme = new HijriCalendar();
            Res = DateFme.GetDayOfMonth(DateMe);
          }
          catch
          {
            Res = 0;
          }
          return Res;
        }
        /// <summary>
        /// بدست اوردن نام روز هجری
        /// </summary>
        /// <returns></returns>   
        public string GetNameDayInMonth()
        {

          string Resme = "";
          string Res;
          HijriCalendar DateFme = new HijriCalendar();
          Res = DateFme.GetDayOfWeek(DateMe).ToString();
          switch (Res)
          {
            case "Saturday":
              {
                Resme = "اِسَّبِت";
                break;
              }
            case "Sunday":
              {
                Resme = "اِلأَحَّد";
                break;
              }
            case "Monday":
              {
                Resme = "اِلأِثنين";
                break;
              }
            case "Tuesday":
              {
                Resme = "اِثَّلاثا";
                break;
              }
            case "Wednesday":
              {
                Resme = "اِلأَربِعا";
                break;
              }
            case "Thursday":
              {
                Resme = "اِلخَميس";
                break;
              }
            case "Friday":
              {
                Resme = "اِجُّمعَة";
                break;
              }
          }
          return Resme;
        }

        #endregion

        #region ..:: Month Work

        /// <summary>
        /// بدست اوردن نام ماه هجری
        /// </summary>
        /// <returns></returns>   
        public string GetNameMonth()
        {

          string Resme = "";
          string Res;
          HijriCalendar DateFme = new HijriCalendar();
          Res = DateFme.GetMonth(DateMe).ToString();
          switch (Res)
          {
            case "1":
              {
                Resme = "محرم";
                break;
              }
            case "2":
              {
                Resme = "صفر";
                break;
              }
            case "3":
              {
                Resme = "ربيع الاول";
                break;
              }
            case "4":
              {
                Resme = "ربيع الثاني";
                break;
              }
            case "5":
              {
                Resme = "جمادي الاولي";
                break;
              }
            case "6":
              {
                Resme = "جمادي الثانيه";
                break;
              }

            case "7":
              {
                Resme = "رجب";
                break;
              }
            case "8":
              {
                Resme = "شعبان";
                break;
              }
            case "9":
              {
                Resme = "رمضان";
                break;
              }


            case "10":
              {
                Resme = "شوال";
                break;
              }
            case "11":
              {
                Resme = "ذو القعده";
                break;
              }
            case "12":
              {
                Resme = "ذو الحجه";
                break;
              }          }
          return Resme;


        }
        /// <summary>
        /// بدست اوردن ماه هجری
        /// </summary>
        /// <returns></returns>     
        public int GetNumberMonth()
        {
          string Res;
          HijriCalendar DateFme = new HijriCalendar();
          Res = DateFme.GetMonth(DateMe).ToString();
          return Convert.ToInt32(Res);
        }

        #endregion

        #region ..:: Years Work
        /// <summary>
        /// بدست اوردن سال هجری
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public int GetNumberYear()
        {
          string Res;
          HijriCalendar DateFme = new HijriCalendar();
          Res = DateFme.GetYear(DateMe).ToString();
          return Convert.ToInt32(Res);
        }


        #endregion

        /// <summary>
        /// تبدیل تاریخ هجری به میلادی 
        /// </summary>
        /// <param name="Input"> (02/01/1388 )تاریخ شمسی </param>           
        public DateTime HijriTomiladi(string Input)
        {
          HijriCalendar Pe = new HijriCalendar();


          int year = Convert.ToInt32(Input.Substring(6, 4));
          int Month = Convert.ToInt32(Input.Substring(3, 2));
          int Day = Convert.ToInt32(Input.Substring(0, 2));
          return Pe.ToDateTime(year, Month, Day, 10, 20, 21, 21);

        }


        /// <summary>
        /// تبدیل تاریخ میلادی به هجری
        /// </summary>
        /// <param name="Input">تاریخ انگلیسی (DateTime .Now ) </param>       
        public String MiliadiToHijri(DateTime Input)
        {
          HijriCalendar Pe = new HijriCalendar();
          string s = Pe.GetDayOfMonth(Input).ToString() + "/" + Pe.GetMonth(Input).ToString() + "/" + Pe.GetYear(Input).ToString();

          return s;

        }        /// <summary>
        /// کم کردن تاریخ ها از یکدیگر
        /// </summary>
        /// <param name="pdate1"></param>
        /// <param name="pdate2"></param>
        /// <returns></returns>
        public PDate SubDate(string pdate1, string pdate2)
        {
          HijriCalendar pc = new HijriCalendar();
          DateTime d1, d2;
          TimeSpan ts = new TimeSpan();

          PDate pd1;
          PDate pd2;
          PDate pdout;
          pd1.year = int.Parse(pdate1.Substring(0, 4));//1386/12/22
          pd1.month = int.Parse(pdate1.Substring(5, 2));
          pd1.day = int.Parse(pdate1.Substring(8, 2));
          pd2.year = int.Parse(pdate2.Substring(0, 4));
          pd2.month = int.Parse(pdate2.Substring(5, 2));
          pd2.day = int.Parse(pdate2.Substring(8, 2));
          d1 = pc.ToDateTime(pd1.year, pd1.month, pd1.day, 0, 0, 0, 0, 0);
          d2 = pc.ToDateTime(pd2.year, pd2.month, pd2.day, 0, 0, 0, 0, 0);

          ts = d1 - d2;
          pdout.year = d1.Year - d2.Year;
          pdout.month = pdout.year * 12 + (d1.Month - d2.Month);
          pdout.day = ts.Days;
          return pdout;

        }


      }

      /// <summary>
      /// برای کار کردن با زمان هجری
      /// </summary>
      public class TimeWork
      {
        #region ..:: Variable Private

        private DateTime DateMe = new DateTime();        #endregion

        #region ..:: Upate

        public void Upate()
        {
          DateMe = DateTime.Now;

        }

        public void Upate(DateTime DateSet)
        {
          DateMe = DateSet;

        }

        #endregion        public int GetNumberHour()
        {
          int Res;
          try
          {

            HijriCalendar DateFme = new HijriCalendar();

            Res = DateFme.GetHour(DateMe);


          }
          catch
          {
            Res = 0;
          }


          return Res;


        }

        public int GetNumberMinute()
        {
          int Res;
          try
          {

            HijriCalendar DateFme = new HijriCalendar();

            Res = DateFme.GetMinute(DateMe);


          }
          catch
          {
            Res = 0;
          }


          return Res;


        }

        public int GetNumberSecond()
        {
          int Res;
          try
          {

            HijriCalendar DateFme = new HijriCalendar();

            Res = DateFme.GetSecond(DateMe);


          }
          catch
          {
            Res = 0;
          }


          return Res;


        }

        public DateTime GetFullTime()
        {


          DateTime Res = new DateTime();

          try
          {
            Res = DateTime.Now;
            Res = Convert.ToDateTime(Convert.ToString(GetNumberHour()) + ":" + Convert.ToString(GetNumberMinute()) + ":" + Convert.ToString(GetNumberSecond()));

          }
          catch
          {

          }


          return Res;


        }

        public Boolean IsAm()
        {
          Boolean Flag = false;
          int f = -1;

          string St = Convert.ToString(DateTime.Now);
          try
          {
            f = St.IndexOf("am");
            if (f != -1)
            { Flag = true; }
            else
            { Flag = false; }
          }
          catch
          {

          }
          return Flag;

        }


        public Boolean IsPm()
        {
          Boolean Flag = false;
          int f = -1;

          string St = Convert.ToString(DateTime.Now);
          try
          {
            f = St.IndexOf("pm");
            if (f != -1)
            { Flag = true; }
            else
            { Flag = false; }
          }
          catch
          {

          }
          return Flag;

        }      }

    }

    /// <summary>
    /// تبدیل عدد به حروف فارسی
    /// </summary>
    public partial class MaftooxNumberToPersianText
    {      //
      // Get Yekan
      //
      private string GetYekan(string S)
      {
        string Res = "";

        switch (Convert.ToInt32(S))
        {
          case 1: Res = "يک"; break;
          case 2: Res = "دو"; break;
          case 3: Res = "سه"; break;
          case 4: Res = "چهار"; break;
          case 5: Res = "پنج"; break;
          case 6: Res = "شش"; break;
          case 7: Res = "هفت"; break;
          case 8: Res = "هشت"; break;
          case 9: Res = "نه"; break;
          default: Res = ""; break;
        }

        // Return value
        return Res;
      }

      //
      // Get Dahgan
      //
      private string GetDahgan(string S)
      {
        string Res = "";

        switch (Convert.ToInt32(S))
        {
          case 10:
          case 1: Res = "ده"; break;
          case 2: Res = "بيست"; break;
          case 3: Res = "سي"; break;
          case 4: Res = "چهل"; break;
          case 5: Res = "پنجاه"; break;
          case 6: Res = "شصت"; break;
          case 7: Res = "هفتاد"; break;
          case 8: Res = "هشتاد"; break;
          case 9: Res = "نود"; break;
          case 11: Res = "يازده"; break;
          case 12: Res = "دوازده"; break;
          case 13: Res = "سيزده"; break;
          case 14: Res = "چهارده"; break;
          case 15: Res = "پانزده"; break;
          case 16: Res = "شانزده"; break;
          case 17: Res = "هفده"; break;
          case 18: Res = "هجده"; break;
          case 19: Res = "نوزده"; break;
          default: Res = ""; break;
        }

        // Return value
        return Res;
      }

      //
      // Get Sadgan
      //
      private string GetSadgan(string S)
      {
        string Res = "";

        switch (Convert.ToInt32(S))
        {
          case 1: Res = "يکصد"; break;
          case 2: Res = "دويست"; break;
          case 3: Res = "سيصد"; break;
          case 4: Res = "چهارصد"; break;
          case 5: Res = "پانصد"; break;
          case 6: Res = "ششصد"; break;
          case 7: Res = "هفتصد"; break;
          case 8: Res = "هشتصد"; break;
          case 9: Res = "نهصد"; break;
          default: Res = ""; break;
        }

        // Return value
        return Res;
      }

      private string ConvertToString(string num)
      {
        //Check for Number Range
        if ((num.Length > 18) || (num.Length < 1))
          return "";
        else
          try { num = Convert.ToInt64(num.Trim()).ToString(); }
          catch { return ""; }

        string Res = "";
        string Num = Convert.ToInt64(num.Trim()).ToString();
        string[] Degress = new string[6];
        int Deg = 0;

        // Set Degress level
        Degress[0] = ""; Degress[1] = "هزار";
        Degress[2] = "ميليون"; Degress[3] = "ميليارد";
        Degress[4] = "تريليون"; Degress[5] = "تريليارد";
        Deg = 0;

        // Try to get string format
        while (num.Length > 0)
        {
          // Get Master Number
          Num = num;

          // Our number is beetwen 0-9		--------------------
          if (Num.Length == 1)
          {
            if (Num != "0")
              Res = GetYekan(Num) + " " + Degress[Deg++] +
                (Res != "" ? " و " : " ") + Res;
            else
              Deg++;
            num = "";
          }
          // Our number is beetwen 0-99		--------------------
          else if (Num.Length == 2)
          {
            // Get Master Number
            Num = num;

            if (Num != "00")
            {
              // Number is beetwen 10-19
              if (Num[0] == '1') Res = GetDahgan(Num) + " " + Degress[Deg++] +
                          (Res != "" ? " و " : " ") + Res;
              else Res = GetDahgan(Num[0].ToString()) +
                   (Num[1] != '0' ? " و " : " ") +
                   GetYekan(Num[1].ToString()) +
                   " " + Degress[Deg++] +
                   (Res != "" ? " و " : " ") + Res;
            }
            else
              Deg++;
            num = "";
          }
          // Our number is beetwen 0-999	--------------------
          else if (Num.Length >= 3)
          {
            int Mx = num.Length - 1;
            // Get Master Number
            Num = num[Mx - 2].ToString() + num[Mx - 1].ToString() + num[Mx].ToString();

            if (Num != "000")
            {
              // Number is beetwen 10-19
              if (Num[1] == '1')
                Res = GetSadgan(Num[0].ToString()) +
                    (Num[0] != '0' ? " و " : " ") +
                    GetDahgan(Num[1].ToString() + Num[2].ToString()) +
                    " " + Degress[Deg++] +
                    (Res != "" ? " و " : " ") + Res;
              else
                Res = GetSadgan(Num[0].ToString()) +
                    (((Num[1] != '0') || (Num[2] != '0')) && (Num[0] != '0') ? " و " : "") +
                    GetDahgan(Num[1].ToString()) +
                    ((Num[2] != '0') && (Num[1] != '0') ? " و " : "") +
                    GetYekan(Num[2].ToString()) +
                    " " + Degress[Deg++] +
                    (Res != "" ? " و " : " ") + Res;
            }
            else
              Deg++;
            Num = "";

            // Decrease Master number
            for (int i = 0; i < num.Length - 3; i++)
              Num += num[i].ToString();
            num = Num;
          }
        }

        // Return value
        return Res.TrimEnd();
      }

      /// <summary>
      /// تبدیل عدد به حروف
      /// </summary>
      /// <param name="num">Example ( 123 )</param>
      /// <returns></returns>    
      public string ConvertNumToString(string num)
      {
        string ret = string.Empty;

        try { ret = ConvertToString(num); }
        catch { }


        return ret;

      }    }

  }

}

دانلود

نویسنده حسین فتحی
گروه مطلب C#.Net
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۱۵ دی ۱۳۹۳
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۳
قیمت کاربران VIP
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.
خرید VIP
امکان خرید از درگاه های بانکی و حساب مجازی

برای دانلود بعد از خرید به همین صفحه برگردید تا لینک های دانلود نمایش داده شود

نظر / سوال

Captcha
نظرات کاربران

 • saeed

  واقعاً عالی و کامل و زیبا بود تشکر

  پاسخ
 • علی

  باسلام لینک دانلود مشکل داره لطفا رسیدگی کنید.

  پاسخ
  • مدیر

   با سلام و درود به شما کاربر گرامی

   لینک دانلود اصلاح شد مجددا دانلود کنید

   پاسخ